ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆíÓíÉ
بحث مخصص
ÃáÍÇä | ÊÑÇäíã | ßÊÈ | ÊÃãáÇÊ | ßäÓíÇÊ | ãÌáÇÊ | ãÞÇáÇÊ | ÈÑÇãÌ
ÞÇáæÇ Úä ÇáãÓíÍ | ÇÓÆáÉ
ÇáßÊÇÈ ÇáãÞÏÓ | Ïáíá ÇáãæÇÞÚ | ßäæÒ ÇáÊÓÈíÍ
ÃÎÈÇÑ ãÓíÍíÉ | ÓÊÇáÇíÊ | ÃÞæÇá ÇáÃÈÇÁ | ãæÇåÈ | ÅßáíÑíßíÉ | ÇáÎÏãÉ | ÝíÏíæ | ÞÏíÓíä
May 24, 2019
ÃÎÈÑ ÕÏíÞß Úä ãÓíÍì ÅÌÚá ãÓíÍì ÕÝÍÊß ÇáÑÆíÓíÉ ÕÝÍÉ ãÓíÍì ÇáÑÆíÓíÉ
ÇáãßÊÈÉ ÇáÞÈØíÉ > ãÞÇáÇÊ

ÇáÓãÇÊ ÇáäÝÓíÉ áåÐÇ ÇáÚÕÑ Ï/ãÌÏí ÇÓÍÞ

<< ÇáãæÖæÚ ÇáÊÇáì ÑÌæÚ áÞÇÆãÉ ÇáãæÇÖíÚ >> ÇáãæÖæÚ ÇáÓÇÈÞ >>  
äÔÑÊ ÈæÇÓØÉ
Amir_merman
Search
Date Submitted: 2/18/2008 3:08 pm
Status: Approved Views: 4756
 

 ÍíäãÇ äÊßáã Úä ÓãÇÊ åÐÇ ÇáÚÕÑ¡ äÌÏ ÃäÝÓäÇ ÃãÇã ÚÏÉ ÊäÇÞÖÇÊ: ÝåÐÇ ÇáÚÕÑ ãä ÃÕÚÈ ÇáÚÕæÑ áÃäå íÌãá ÊÑÇßãÇÊ æÇÝÑÇÒÇÊ ÚÔÑíä ÞÑäÇð ÓÇÈÞÉ¡ ÍãáÊ Ýì ØíÇÊåÇ ÇáÊØæÑ ÇáÚáãì ÇáÑåíÈ æÇáÞÝÒÇÊ ÇáÊßäæáæÌíÉ ÇáãÚÌÒíÉ ãä ÛÒæ ÇáÝÖÇÁ æÇáßãÈíæÊÑ æÇáØÇÞÉ ÇáäææíÉ æÇáÅäÌÇÒÇÊ ÇáËÞÇÝíÉ ÇáÖÎãÉ æÇáÑÝÇåíÉ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ ÇáãÐåáÉ.

æãÚ ßá åÐÇ ÇáÊÞÏã äÌÏ ÇáÇäÍÑÇÝÇÊ ÇáÔÏíÏÉ ÇáãÞÇÈáÉ æÇáÇÓÊÛÑÇÞ Ýì ÇáÎØíÉ æÇáÊÛÑÈ Úä ÇáãÓíÍ æÚä ÇáßäíÓÉ... æÈíä åÐÇ æÐÇß äÌÏ ÇáÊæÊÑÇÊ ÇáäÝÓíÉ ÇáÔÏíÏÉ æÇáÃãÑÇÖ ÇáÚÕÈíÉ ÇáÞÇÓíÉ.
 
æÓæÝ äÍÇæá Ýì åÐÇ ÇáãÞÇá Ãä äÖÚ ÃíÏíäÇ Úáì ãÝÇÊíÍ ÇáÓãÇÊ ÇáäÝÓíÉ áåÐÇ ÇáÚÕÑ ÈÔìÁ ãä ÇáÊÍáíá ãÚ ÚÑÖ ÇáÇÞÊÑÇÍÇÊ ÇáÚãáíÉ ááÊÚÇãá ãÚåÇ æÝíãÇ íáì ÚÑÖ ãÓåÈ áåÐå ÇáÓãÇÊ.
 
ÃæáÇð: ÇáÓÑÚÉ :
 
ÓãÉ ÅäÓÇä åÐÇ ÇáÚÕÑ åì ÇáÓÑÚÉ æÇáÓÑÚÉ Ýì ßá ÔÆ: Ýì ÇáÊÝßíÑ¡ Ýì ÇÊÎÇÐ ÇáÞÑÇÑ¡ Ýì ÇáÍÑßÉ Ýì ÇáßáÇã.. Èá æÊÓÑÈÊ åÐå ÇáÓÑÚÉ Åáì ããÇÑÓÊäÇ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ æÇáßäíÓÉ¡ ÝÇááÞÇÁÇÊ ÇáÚÇÆáíÉ ÃÕÈÍÊ ÔÍíÍÉ æÞÕíÑÉ æÈÇÏÑÉ¡ æÇáÚãá ÇáÑæÍì ÃÕÈÍ íÊÓã ÈÇáÓØÍíÉ æÚÏã ÇáÊÑßíÒ æÛíÇÈ ÇáÚãÞ.
 
æáÃä Íãì ÇáÍÕæá Úáì ÇáãÇá æÊÃãíä ÇáãÓÊÞÈá ÃÕÇÈÊ ÇáãÌÊãÚ ÈÓÈÈ ÇáßÓÇÏ ÇáÇÞÊÕÇÏì æÇáÛáÇÁ ÇáãÊÒÇíÏ¡ ÈÇáÅÖÇÝÉ áÛíÇÈ ÇáÞäÇÚÉ ÇáÑæÍíÉ æÇáÅíãÇä Ýì ãÍÈÉ Çááå æßÝÇíÊå æÚäÇíÊå ÇáÃÈæíÉ¡ äÌÏ ÇáÇäßÈÇÈ Úáì ÇáÚãá ÈÕæÑÉ ÚÌíÈÉ æÊßÑíÓ ãÚÙã ÃæÞÇÊ Çáíæã ááÏÑÇÓÉ æÇáÚãá æÌãÚ ÇáãÇá..
 
æÈÓÈÈ ÊÈÏíÏ ÇáØÇÞÉ ÇáÌÓÏíÉ Ýì ÇáÚãá ÇáãÖìÁ¡ æÊÓÑíÈ ÇáØÇÞÉ ÇáäÝÓíÉ Ýì ÇáÞáÞ æÇáÊæÊÑ æßËÑÉ ÇáÊÝßíÑ ÃÕÈÍ ÅíÞÇÚ Çáíæã ÓÑíÚ: áÇ æÞÊ ááÑÇÍÉ ÇáÌÓÏíÉ Ãæ ÍÊì ÇáÐåäíÉ æÇáäÝÓíÉ¡ æáÇ æÞÊ ááÌáÓÇÊ ÇáÚÇÆáíÉ ÇáãÈÇÑßÉ ÇáÊì ÊÌãÚ ÔÊÇÊ ÇáÃÓÑÉ Íæá ÝßÑ ááÇÎÊáÇÁ Çáíæãì ÈÔÎÕ ÇáãÓíÍ æÇáÌáæÓ ÚäÏ ÞÏãíå æÇáÔÈÚ ãä ãÍÖÑ ÇáÕáÇÉ..
 
æããÇ íÒíÏ ãä ÎØæÑÉ ÇáãæÞÝ ÇäÊÔÇÑ ãÇ äÓãíå Ýì Úáã ÇáäÝÓ "ÈÇáÊÑÝíå ÇáÓáÈì" ãËá ÇáÊáíÝÒíæä æÇáÓíäãÇ æÇáãÓÑÍ æÏæÑ ÇáãáÇåì.. æåæ ÃãæÑ äÇÝÚÉ ÈáÇ Ôß Åä ÃÚØíäÇåÇ ÇáæÞÊ ÇáãäÇÓÈ æÇÓÊÎÏãäÇåÇ ÈÇáÃÓáæÈ ÇáãäÇÓÈ... áßä Íãì ãÔÇåÏÉ ÇáÊáÝÒíæä ÃÕÇÈÊ ÇáßËíÑíä ÍÊì ÃÕÈÍÊ ãÑÖ íÓãì Ýì ÃãÑíßÇ "ãÑÖ ÇáÊáíÝÒíæä" (Televitis).
 
Ýåæ íÎÑÌ ÈÇáÅäÓÇä ãä ÐÇÊå Åáì ÚÇáã ÇáÎíÜÇá æíÓÇåã Ýì ÊÛÑÈ ÇáÅäÓÇä Úä äÝÓå¡ æãÊÚÉ ÇáÌáæÓ Ïæä Úãá Ãì ÔÆ áÇ ÊÚÇÏáåÜÇ ãÊÚÉ Ýì äÙÑ ÇáßËíÑíä!! æåßÐÇ äÌÏ ãÒíÏ ãä "ÇÛÊÕÇÈ" ÇáæÞÊ æÊÈÏíÏå æÇÓÊåáÇßå!!
æÃÎØÑ ãÇ Ýì ÇáÓÑÚÉ åæ ÊÛÑÈ ÇáÅäÓÇä ÚÜä äÝÓå ÈÚÏ Ãä ÊÛÑÈ Úä ÇáÂÎÑíä.. ÝåÜæ áã íÚÏ íÏÑì ãä åæ¡ ãä Ãíä ÃÊì æÅáì Ãíä íÐåÈ¿ ãÇÐÇ íÑíÏ¿ ãÇ åì ÃåÏÇÝå æãÇ åì ÑÛÈÇÊå¿ æÃÕÈÍ íÊÍÑß ßãÇ íÍÑßå ÇáãÌÊãÚ ÇáÚÇã: ÈÍË Úä ÇáãÇá æÇáÑÝÇåíÉ æÇáßÜÑÇãÉ æÇáãÑßÒ.. æÊÍæá Åáì ãÒíÌ ÛíÑ ãäÊÙã ãä ÂÑÇÁ ÇáãÍíØíä Èå. æåæ áÇ íãáß ÇáæÞÊ ÇáßÇÝì áíåÏà æíßÊÔÝ äÝÓå æíÝÍÕåÇ ÈÃãÇäÉ Ýì äæÑ ÇáÅäÌíá æíÑÏÏ ãÚ ÏÇæÏ ÇáäÈì Þæáå: "ÇÎÊÈÑäì íÇ Çááå æÃÚÑÝ ÞáÈì ÇãÊÍäì æÃÚÑÝ ÃÝßÇÑì æÃäÙÑ Åä ßÇä Ýì ØÑíÞ ÈÇØá æÃåÏäì ØÑíÞÇð ÃÈÏíÇð" (ãÒ 23:139¡24).
 
áÐáß äÌÏå íÏÎá Ýì ÏÇÆÑÉ ãÝÑÛÉ: ãä ÓÑÚÉ Åáì ÓÑÚÉ Åáì Ãä íäåÇÑ ÅãÇ ÌÓÏíÇð ãä ÇáãÑÖ Ãæ äÝÓíÇð ãä ÇáÇßÊÆÇÈ æÇáÞáÞ æÇáÊæÊÑ Ãæ ÇÌÊãÇÚíÇð ãä ÇáÊÝßß ÇáÃÓÑì æÇáÝÑÇÛ ÇáÇÌÊãÇÚì.
 
? æáÇ Íá ÃãÇã ÇáÅäÓÇä ÅáÇ ÈÇáÚæÏÉ ááÓßæä æÇáåÏæÁ¡ æãæÇÌåÉ ÇáäÝÓ "áÃäå åßÐÇ ÞÇá ÇáÓíÏ ÇáÑÈ ÞÏæÓ ÅÓÑÇÆíá ÈÇáÑÌæÚ æÇáÓßæä ÊÎáÕæä ÈÇáåÏæÁ æÇáØãÃäíäÉ Êßæä ÞæÊßã Ýáã ÊÔÇÁæÇ" (ÃÔ15:30).
? äÚã... Åä ÇáÚáÇÞÉ ÈÇáãÓíÍ Êãßäå ãä ÃÏÇÁ¡ ÃÔÞ ÇáÃÚãÇá ÈÃÈÓØ ãÌåæÏ¡ áÃä ÚÈÁ ÇáÚãá íÞÚ Úáì ÇáÑæÍ ÇáÞÏÓ ÇáÓÇßä Ýì ÇáÞáÈ æáíÓ Úáì ÇáäÝÓ Ãæ ÇáÌÓÏ... æåÐå áíÓÊ ÏÚæÉ áÊÎÝíÝ ÃÚÈÇÁ ÇáÚãá.
? æÅä ßÇä åÐÇ ÇáãÑ áÇÒãÇð Ýì ÈÚÖ ÇáÃÍíÇä Ãæ ßËíÑ ãäåÇ - æßáäåÇ ÈÇáÍÑì ÏÚæÉ áäÞá ÚÈÁ ÇáÚãá æÇáãÓÆæáíÉ ãä ÇáäÝÓ Åáì ÇáÑæÍ... ÝÇäØáÇÞ ÇáÞáÈ äÍæ ÇáÚÔÑÉ äÍæ Çááå íÌÚáå íÔÇÑßå Ýì ßá ÔÆ¡ ÝíÍãá ÇáãÓíÍ ãä ÇáäÝÓ ÃÏÇÁ ãÌåæÏ ÇáÍíÇÉ Çáíæãì¡ ÝíÑÝÚ ËÞá ÇáãÓÆæáíÉ ãä Úáì ßÇåá ÇáÅäÓÇä¡ æíãáÃå ÓáÇãÇð ÝÇÆÞÇð "íÇÑÈ ÊÌÚá áäÇ ÓáÇãÇð áÃäß ßá ÃÚãÇáäÇ ÕäÚÊåÇ áäÇ" (ÃÔ 12:26).
? äÞØÉ ÃÎÑì åí ÊäÙíã ÇáæÞÊ æÊæÒíÚ ÇáãÓÆæáíÇÊ æÊÑÊíÈ ÇáÃæáæíÇÊ ãÚ ÇáåÏæÁ æÇáÊÃäì íÌÈ Ãä ÊÍÊá ÇáÚáÇÞÉ ÈÇááå æÅáÊÒÇãÊåÇ ÇáÃæáæíÉ ÇáÞÕæì Ýì ÇáÍíÇÉ ÈÍíË áÇ íÊÚÏì ÚáíåÇ ÃãÑ ÝÇáÊÒÇãÇÊ ÇáÚãá¡ ãÚ ÊÎÕíÕ æÞÊ ãäÇÓÈ æßÇÝì æãÑÊÈ áßá ÃãÜÑ æÞÈáåÇ ÈÝÊÑÉ ßÇÝíÉ... ÝÇáäÙÇã ãÚ ÇáåÏæÁ æÇáÊÑæì¡ íÚØíÇä ááÚãá äÚãÉ æÈÑßÉ æÅäÌÇÒ..
? äÞØÉ ÃÎíÑÉ åì ÇáÅíãÇä ÈÈÑßÉ Çááå æíÏå ÇáÍÇäíÉ ÇáÊì ÊãÊÏ áßá ãÇ äÚãá íÞæá ÍÌì ÇáäÈÜì: "ÒÑÚÊã ßËíÑÇð æÏÎáÊã ÞáíáÇð.. æÇáÃÎÐ ÃÌÑÉ íÃÎÐ ÃÌÑÉ áßíÓ ãäÞæÈ" (ÍÌ 6:1) åÐå åì ÕÜæÑÉ ÇáÅäÓÇä ÈÏæä ÇáÈÑßÉ ÇáÅáåíÉ... áßä Ýì Úãá ÇáäÚãÉ¡ æÑÌæÚ ÇáÞáÈ ÈÇáÊæÈÉ ááå¡ æÇãÊáÇÁ ÇáäÝÓ ÈÇáÅíãÇä äÓãÚ Þæá ÇáÑÈ Úáì Ýã ÍÌì Ýì ÂÎÑ äÈæÊå "Ýãä åÐÇ Çáíæã ÃÈÇÑß" (ÍÌ 19:2) Åä ÇáÈÑßÉ ÇáÅáåíÉ ÊÖÇÚÝ ËãÑ íÏíäÇä æÚáíäÇ Ãä äËÞ Ãä ÅáåäÇ ÇáãÍÈ íÚÊäì ÈäÇ æÈÚÇÆáÇÊäÇ æíÚØíäÇ ÃßËÑ ÌÏÇð ããÇ äØáÈ Ãæ äÝÊßÑ (ÃÝ 20:3) ÈÍÓÈ ÛäÇå Ýì ÇáãÌÏ (Ýì 19:4).
 
ËÇäíÇð: ÇáÚäÝ :
 
ÓãÉ ÃÎÑì áåÐÇ ÇáÚÕÑ åæ ÇáÚäÝ æÇáÚäÜÝ ÃäÊÔÑ ÈÕæÑÉ ÓæÇÁ Ýì ÇáÌÑíãÉ Ãæ ÇáÍÑæÈ æÇáÇäÞáÇÈÇÊ æÇáäÒÚÇÊ Èá æÇäÊÔÑÊ ÇáÌÑíãÉ äÝÓåÇ Ýì ÃÝáÇã ÇáãÑÆíÉ æÇáÞÕÕ ÇáãÞÑæÁÉ ÈÕæÑÉ áã äÓãÚ ÚäåÇ ãä ÞÈá... æÞÏ æÕáÊ ÇáÌÑÇÆã áÍÏæÏ ÈÚíÏÉ ßá ÇáÈÚÏ Úä ÇáÊÕæÑ ãËá ÌÑÇÆã íÑÊßÈåÇ ÇáÇÈä Ýì ÍÞ ÃÈæíÉ Ãæ ÇáÃÈ ãÚ ÃæáÇÏå Ãæ ÇáÒæÌÉ ãÚ ÒæÌåÇ..
 
? æÇáÚäÝ æáíÏ ÇáÅÍÓÇÓ ÈÇáÝÑÇÛ æÇáÖÚÝ ÇáÏÇÎáì¡ ÝÇáÞæì áÇ íåÇÌã æáÇ íÔÚÑ Ãäå íÍÊÇÌ áÃä íËÈÊ ááÂÎÑíä ãÏì ÊÝæÞå.. ÝáÃÊå ÏÇÎáíÇð ãÄãä ÈÞÏÑÇÊå Ýåæ áÇ íÈÏÏ ØÇÞÊå Ýì ÇáÏÝÇÚ Úä äÝÓå¡ ÊÇÑßÇð ááÃíÇã ÅËÈÇÊ ÇáÍÞ æÊÃßíÏå ãÇ ÇáÖÚíÝ æÇáÝÇÔá æÇáÐì áã íÍÇáÝå ÇáÍÙ Ýì ÊÍÞíÞ ÂãÇáå¡ Ýåæ íáÌà ááÚäÝ áíËÈÊ ááäÇÓ æÌæÏå æÞæÊå æÊÝæÞå...
? æåäÇß ÝÑÞ ßÈíÑ Èíä ÇáÚäÝ æÇáÍÞ: ÝÇáÍÞ Þæì æáÇ íÍÊÇÌ ááÚäÝ.. æíãßä ááÅäÓÇä Ãä íØáÈ ÇáÍÞ áÃä ÇáÍÞ åæ Çááå (íæ6:14) æíÄãä Ãä Çááå ÓíÓäÏå áíÍÕá Úáì åÐÇ ÇáÍÞ Ïæä ÇÓÊÚãÇá ÞæÊå ÇáÐÇÊíÉ ÈØÑíÞÉ ÎÇØÆÉ.
? æÇáÚäÝ ßÐáß ÊÑÌãÉ áÛíÇÈ ÇáÃãÇä ÇáÏÇÎáì æÊßÇËÑ ÇáãÃßá ÇáäÝÓíÉ: ÝÇáÚäíÝ íÚÇäì ãä ÎæÝ ÏÇÎáì Ãæ ÞáÞ Ãæ ÇßÊÆÇÈ ÏÝíä áã íÓÊãÚ ÇáÊÚÇãá ãÚå¡ ÝíáÌà áÊÓÑíÈ ÇáØÇÞÉ Ýì ÕæÑÉ ÇáÞÓæÉ æÇáåÌæã... æãÚÑæÝ Ýì Úáã ÇáäÝÓ ÇáÚáÇÞÉ Èíä ÇáÇßÊÆÇÈ æÇáÚäÝ Aggression  & Depression.
? æÇáÚäÝ íÚÈÑ ßÐáß Úä ÛíÇÈ ÇáãæÖæÚíÉ æÇáÍÌÉ: ÝÇáÞæì íÚÊãÏ Úáì ãäØÞÉ æÞæÉ ÇáÞäÇÚÉ æÈÑÇåíäå æáÇ íÎÔì ÇáãæÇÌåÉ Ãæ ÇáÍæÇÑ Ãæ ÓãÇÚ ÇáÑÃì ÇáÂÎÑ.. ÃãÇ ÇáÚäíÝ Ýåæ íÏÇÑì ÚÌÒÉ æÛíÇÈ ãäØÞÉ ÈÇáÞæÉ ÇáãÒíÝÉ..
? æÇáÚäÝ ÃÎíÑÇð åæ ÕæÑÉ ãä ÕæÑ ÇáÝÔá ÇáäÝÓì: ÝÇáÚäíÝ íÍÊÇÌ áãä íÓíØÑ Ãæ íÊÝæÞ Úáíå Ãæ íÓÊÚÑÖ Úáíå ÞæÊå¡ æíÍÊÇÌ áã íÎÇÝ ãäå Ãæ íÎÔì ÈÃÓå... æåæ ÈÐáß íÏÇÑì ÚíæÈÇð äÝÓíÉ ÎØíÑÉ ãä ÇáÅÍÓÇÓ ÈÇáäÞÕ æÈÇáÝÔá Ãæ ÇáÎæÝ ãä ÇáÂÎÑíä æÚÏã ÇáÞÏÑÉ Úáì ÇáÊßíÝ ãÚåã..
 
æÇáÍá...¿
 
áÇ ãÎÑÌ ãä ÇáÚäÝ ÃáÇ ÈÇáÚæÏÉ ááÈäÇÁ ÇáÏÇÎáì ááßíÇä ÇáÅäÓÇäì¡ æÇÎÊÈÇÑ ÇáäÖæÌ ÇáÏÇÎáì¡ æÇáÇÞÊäÇÚ Åä ÞíãÉ ÇáÅäÓÇä Ýì ÇáÝÖíáÉ æÇáÞæÉ ÇáÏÇÎáíÉ æáíÓ Ýì ÇáÊÙÇåÑ ÈÇáÞæÉ æÇáÇÎÊÝÇÁ ÎáÝ ÃÞäÚÉ ãÒíÝÉ ãä ÇáÞÓæÉ æÇáÓíØÑÉ.. ÇáãÍÈÉ åì ÃÓÇÓ ÇáÞæÉ¡ æÎÏãÉ ÇáÂÎÑíä åì ÇáæÓíáÉ ááÅÍÓÇÓ ÈÇáÃåãíÉ æÇáÈÐá æÇáÊæÇÖÚ íÌÚáÇä ÇáÅäÓÇä ÚÇáíÇð Ýì äÙÑ Çáßá æáæ ÈÚÏ Ííä...
 
ËÇáËÇð: ÇäÍÑÇÝÇÊ ÇáÚÇØÝÉ :
 
ãä ãÙÇåÑ åÐÇ ÇáÌíá ßÐáß¡ ÇáÚÇØÝÉ ÇáãäÍÑÝÉ.. æåæ ÇãÊÏÇÏ áãÇ ßÇä íÍÏË Ýì ÇáÃÌíÇá ÇáÓÇÈÞÉ: æßÃääÇ äÓÊÚíÏ ááÐåä ÕæÑÉ ÇáÝÓÇÏ ÇáÐì ßÇä ãäÊÔÑÇð Ýì ÃíÇã ÓÏæã æÚãæÑÉ (Êß 20:18¡ 2ÈØ 7:2¡8) Ãæ ÝÓÇÏ ãÏíäÉ ÑæãÇ æÃÝÓÓ æßæÑäËÓ Ýì ÈÏÁ ÇäÊÔÇÑ ÇáãÓíÍíÉ..
 
? ÅäÓÇä åÐÇ ÇáÚÕÑ áÇ íÚÑÝ ÇáÍÈ¡ ÅäãÇ íÚÑÝ ÇáÔåæÉ ÝÞØ.. ÇáÍÈ ÈãÚäì ÇáÚØÇÁ æÇáÈÜÐá æÇáÇåÊãÇã æÇáÎÑæÌ ãä ÇáÐÇÊ áÎÏãÉ ÇáÂÎÑíä.. æÇáÔåæÉ ÈãÚäì ÇáÇÓÊáÇÆíÉ æÇáÇÓÊåáÇß æÇÓÊäÝÇÐ ÇáÂÎÑ Úáì ÍÓÇÈ áÐÉ ÇáÌÓÏ.
? æÅä ßÇä ÇäÍÑÇÝ ÇáÔåæÉ ÎØíÑ ÎÇÑÌ ÏÇÆÑÉ ÇáÒæÇÌ¡ Ýåæ ÃÎØÑ ÅÐÇ ãÇ Êã ÊÍÊ ãÙáÉ ÇáÒæÇÌ. íÍÏËäÇ ÇáÑÓæá ÈæáÓ Úä ÇáãÖÌÚ ÛíÑ ÇáäÌÓ Ýì ÇáÒæÇÌ (ÚÈ 4:12).. æÇáãÞÕæÏ ØÈÚÇð áíÓ äÌÇÓÉ ÇáÚáÇÞÇÊ ÇáÌäÓíÉ¡ áßä ÇáÑæÍ ÇáÊì ÊÕÇÍÈ ÚáÇÞÉ ÇáÒæÌ ÈÒæÌÊå Ýíãßä ááÚáÇÞÉ ÇáÅíÌÇÈíÉ Ãä ÊßÜæä ÕæÑÉ (ÑÓãíÉ) ááÔåæÉ ÎÇÑÌ ÇáÜÒæÇÌ æåì ÈåÐÇ ÈÏáÇð ãä Ãä ÊæÍÏ ÇáØÑÝíä ÊÚÒáåãÇ Úä ÈÚÖåãÇ ÇáÈÚÖ ÅÐ ÊáÞì Èßá ØÑÝ Ýì ÞæÞÚÉ ÇáÃäÇäíÉ æÍÈ ÇáÊãáß æÚÈæÏíÉ ÇááÐÉ... æáßä íãßä ááÍÈ ÇáÅáåì ÅÐÇ ãÇ ÊÓÑÈ ááÞáæÈ Ãä íÌÚá ÇáÌÓÏ íÎÏã ÞÖíÉ ÇáæÍÏÉ¡ æíÕíÑ æÓíáÉ ÅáåíÉ ãÈÇÑßÉ áÊÚÈíÑ Úä ÇáÍÈ æÇáÑÛÈÉ Ýì ÇáÇÊÍÇÏ Ãæ ÈÊÚÈíÑ ÇáßÊÇÈ "íáÊÕÞ ÈÇãÑÃÊå" (Êß 24:2).. æåäÇ íÏÝÚ ÇáÍÈ ÇáØÑÝíä Åáì ãÒíÏ ãä ÇáÈÐá áÃÌá ÈÚÖåãÇ æáÃÌá ÇáÂÎÑíä.
? æÇÈÊÚÇÏ ÇáÅäÓÇä Úä ÕæÑÉ Çááå ÇáãÍÈ ÇáÊì ÎáÞ ÚáíåÇ¡ äÌÏå íÔÚÑ ÈÇáÛÑÈÉ æÝÞÏÇä ÇáåæíÉ Ëã íäÍÏÑ Åáì ãÒíÏ ãä ÇááÐÉ ÈÍËÇð Úä ÃãÇäÉ ÇáãÝÞæÏ Ïæä Ãä íÌÏå.. æíÙá íåæì æíåÜæì Åáì Ãä íßÊÔÝ Ãäå ÈÏÏ ÚãÑå æÔÈÇÈå æÚÇØÝÊå Ýì ÇáÓÑÇÈ Ïæä Ãä íÑÊæì Ãæ íÔÈÚ "ßá ãä íÔÑÈ ãä åÐÇ ÇáãÇÁ íÚØÔ ÃíÖÇð... ßÇä áß ÎãÓÉ ÃÒæÇÌ æÇáÐì áß ÃáÇä áíÓ åæ ÒæÌß ãä íÔÑÈ ãä ÇáãÇÁ ÇáÐì ÃÚØíå ÃäÇ Ýáä íÚØÔ Åáì ÇáÃÈÏ..".
? æáÇ íãßä ááÅäÓÇä Ãä íÌÏ ßÝÇíÊå æÇÑÊæÇÆå ÅáÇ Ýì ÇáÇãÊáÇÁ ãä ãÍÈÉ Çááå ÇááÇäåÇÆíÉ.. Ýåì ÇáæÍíÏÉ ÇáÞÇÏÑÉ Úáì ÅÔÈÇÚå æãáÁ ÝÑÇÛå ÇáÏÇÎáì.
? æáÇ íãßä áÅäÓÇä íÈÍË Úä ÇáÃÎÐ Ãä íÓÚÏ... Úáíå Ãä íÚØì ÃæáÇð æíá íÚØì ÍÊì íÌÏ ÇáÔÈÚ.. æåäÇ ãæÞÝ ÅäÓÇäì ãÓíÍì äÇÖÌ ÎÇáì ãä ÇáÃäÇäíÉ æáÃä ÇÓÊÞÑÇÑ ÇáÅäÓÇä ÇáÏÇÎáì ãÈäì Úáì åÐÇ ÇáãæÞÝ ÇáÅíÌÇÈì ãä "ÇáÚØÇÁ" äÌÏ ÇáÅäÓÇä íÔÈÚ æíÝÑÍ æíÓÊÞÑ æíÊÍÑÑ ãä ÇÓÊÌÏÇÁ ÇáÍÈ Åáì ÊæÒíÚå ÈÓÎÇÁ æßÑã Úáì Çáßá...
 
ÑÇÈÚÇð: ÇáäÒÚÉ ÇáÇÓÊÞáÇáíÉ :
 
ÚÕÑ ÇáÍÑíÉ ÇáÍÇáì ÃÚØì ÇáÅäÓÇä ÇáßËíÑ ãä ÇáÝÑÕ ááÊÚÈíÑ Úä äÝÓå¡ æááÍÑíÉ ÇáÝßÑíÉ æÇáÞÏÑÉ Úáì ÇáãäÇÞÔÉ æÇáÇÚÊÑÇÖ æÅÈÏÇÁ ÇáÑÃì æÇáÊÚÏíá ÍÊì Úáì ÇáãÓáãÇÊ æÇáÌÐæÑ ÇáÚãíÞÉ ÓæÇÁ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ Ãæ ÇáÏíäíÉ.. áÐáß ÃÕÈÍ ÅäÓÇä åÐÇ ÇáÚÕÑ ÇßËÑ ÔÚæÑÇð ÈÞÏÑÊå Úáì ÇáÊãíÒ æÇáÇÓÊÞáÇá æåÐÇ ÇáÃãÜÑ áå ÅíÌÇÈíÇÊ ßËíÑÉ: Ýåæ ÞÏ ÃÚØì ááÅäÓÇä ÔÚæÑÇð ÈÇáßÑÇãÉ æÇáÊãíÒ¡ æÝÊÍ ÃãÇãå ãÌÇáÇÊ ßËíÑÉ ááÎáÞ æÇáÅÈÏÇÚ.
 
æáßäå ãä äÇÍíÉ ÃÎÑì ÏÝÚ ÇáÅäÓÇä ÏÝÚÇð ááÊãÑÏ æÇáÇÓÊÞáÇáíÉ ÇáãÑíÖÉ æÇáÚÒáÉ..
 
æÃÕÈÍ ÅäÓÇä åÐÇ ÇáÚÕÑ ÃßËÑ ÔÚæÑÇð ÈÞÏÑÊå Úáì ÇáÊãíÒ æÇáÇÓÊÞáÇá æåÐÇ ÇáãÑ áå ÅíÌÇÈíÇÊ ßËíÑÉ: Ýåæ ÞÏ ÃÚØì ááÅäÓÇä ÔÚæÑÇð ÈÇáßÑÇãÉ æÇáÊãíÒ¡ æÝÊÍ ÃãÇãå ãÌÇáÇÊ ßËíÑÉ ááÎáÞ æÇáÅÈÏÇÚ.
 
æáßäå ãä äÇÍíÉ ÃÎÑì ÏÝÚ ÇáÅäÓÇä ÏÝÚÇð ááÊãÑÏ æÇáÇÓÊÞáÇáíÉ ÇáãÑíÖÉ æÇáÚÒáÉ..
 
æÃÕÈÍ ßá ÅäÓÇä ÈäÝÓå "ÚÇáãÇð" ãÓÊÞáÇð... Ýáã íÓãÚ Úä ÃäÔÞÇÞÇÊ æÈÏÚ æÊÍÒÈÇÊ æÔíÚ æãÐÇåÈ ÈÞÏÑ
ãÇ ÓãÚäÇ Ýì åÐÇ ÇáÚÕÑ... æááÃÓÝ ÊÛáÛáÊ åÐå ÇáÑæÍ ÏÇÎá ÇáÚÇÆáÇÊ Èá æÍÊì ÏÇÎá ÇáßäíÓÉ äÝÓåÇ..
? æãÇ ÃÎØÑ ÇáÊÝßß ÇáÇÌÊãÇÚì ÍíäãÇ íÕíÈ ÇáßíÇä ÇáÓÑì Ãæ ÇáÑæÍì... ÝíÛÜíÈ ÇáÔÚæÑ ÈÇáÃãÇä æÊäãæ ÈÐÇÑ ÇáÊãÑÏ æÇáÇäÍÑÇÝÇÊ æÇáÃäÇäíÉ.
? æáÇ íãßä ááæÍÏÉ Ãä ÊÊã ÅáÇ ÈãÒíÏ ãä ÇáÍÈ æÇáÊæÇÖÚ æÇáÎÖæÚ ááÍÞ ÝáãÓÊÞÈá íÈÍË Úä ÐÇÊå æÇáãÊæÇÖÚ íÈÍË Úä ÇáÍÞ ÍÊì æáæ ßÇä Úáì ÍÓÇÈ ÐÇÊå..
? æÇáÇÊÖÇÚ ãßáÝ: Ýåæ íÊØáÈ ÊäÇÒáÇÊ æãÑæäÉ æÊÝÇåã æÃãÇäÉ áãÚÑÝÉ ÕæÊ Çááå¡ æÊÌÇåá áÕæÊ ÇáÐÇÊ ÇáÃäÇäíÉ.. æáßäå Ýì äÝÓ ÇáæÞÊ ãÑÈÍ áÃÈÚÏ ÇáÍÏæÏ: ÝÇáãÊæÇÖÚ íßÓÈ ÑÇÍÊå æÓáÇãå æíßÓÜÈ ÇÍÊÑÇã ÇáäÇÓ æãÍÈÊåã¡ æíÑÓÎ ÃÓÜÇÓÇÊ ÇáæÍÏÉ Èíä ÇáÂÎÑíä¡ æíÔåÏ Úä Úãá ÇáäÚãÉ Ýì ÇáÞáÈ ÅÐ íÚßÓ ÕæÑÉ Çááå ÇáãÊæÇÖÚ ÃãÇã Çáßá.
? äÞØÉ ÃÎÑì áÚáÇÌ ÇáÇÓÊÞáÇá åì ÇáãæÖæÚíÉ æÇáÊÝÇåã ÇáÃÐä ÇáãÝÊæÍÉ ÈæÚì æÝåã ÊÓÇåã Ýì Íá ÇáßËíÑ ãä ÇáãÔÇßá¡ æÇáÅíÌÇÈíÉ æÇáãÈÇÏÑÉ æÇáæÖæÍ æÇáÕÑÇÍÉ æÇáÕÏÞ åã ÚáÇÌÇÊ äÇÖÌÉ ááÚÒáÉ æÇáÇäÛáÇÞ æÇáÃäÇäíÉ.
 
ÈÚÏ åÐÇ ÇáÚÑÖ ÇáÓÑíÚ áÓãÇÊ åÐÇ ÇáÚÕÑ ÇáäÝÓíÉ ÊÈÞì ÚÏÉ ãáÇÍÙÇÊ ÃÎíÑÉ ÌÏíÑÉ ÈÇáÐßÑ...
 
1- ÇáÅäÓÇä åæ ÇáÅäÓÇä ÃãÓÇð æÇáíæã æÅáì ÇáÃÈÏ "æíÓæÚ ÇáãÓíÍ åæ¡ åæ ÃãÓÇð æÇáíæã æÅáì ÇáÃÈÏ" (ÚÈ 8:13) æÓíÙá ÇáÅäÓÇä åæ ÈÚíäå ÇáÎÇØÆ ÇáÖÇá ÇáãÊãÑÏ¡ æÓíÙá Çááå ßãÇ åæ ãÍÈÇð æÃãíäÇð æãÓÇãÍÇð... áÐáß
áÇ ÚáÇÌ áÅäÓÇä åÐÇ ÇÚÕÑ Ãæ Ãí ÚÕÑ ÃáÇ Ýí ÔÎÕ ÇáãÓíÍ ÇáÃãíä ÇáÞÇÏÑ Úáì ÔÝÇÆå ãä ßá ãÑÖ Ãæ ÇäÍÑÇÝ.
2- ÇááÞÇÁ ÇáãäÊÙã ÈÇááå Ýì ÞÑÇÁÉ ÇáßáãÉ ÇáãÞÏÓÉ: ÈæÚì æÝåã¡ æÝì ÇáÕáÇÉ ÈÇäÝÊÇÍ æãÔÇÑßÉ Çááå Ýì ßá ÔÆä æßÔÝ ÇáäÝÓ æÇáÖãíÑ Ýì ãÍÖÑ ÇáÑæÍ ÇáÞÏÓ ãä Ãåã æÃÎØÑ ÚæÇãá ÇáÔÝÇÁ ÇáÏÇÎáì ãä ßá ÇäÍÑÇÝÇÊ ÇáäÝÓ æÇÚæÌÇÌåÇ ÍíË ÊÌÏ ÇáäÚãÉ ÇáÅáåíÉ ÇáÝÑÕÉ ÇáßÇãáÉ áÊåÜÐíÈ ÇáÞáÈ æÊÞæíã ÚíæÈå.
3- ÇáÔÑßÉ ÇáÑæÍíÉ ÇáßäÓíÉ ãÚ ÃÚÖÇÁ ÇáÇÌÊãÇÚ ÇáÑæÍì¡ Ãæ Ýì áÞÇÁÇÊ ÇáÑÔÇÏ æÇáÇÚÊÑÇÝ ãÚ ÇáãÑÔÏ Ãæ ÃÈ ÇáÇÚÊÑÇÝ Ýì ÌáÓÇÊ ãäÊÙãÉ æÇÚíÉ ãäÝÊÍÉ¡ ãä ÃÞæì ÇáÚæÇãá áÓäÏ ÇáÅäÓÇä Ýì ãæÇÞÝå ÇáÏÇÎáíÉ æÈäÇÆå æÊÃÓíÓå Úáì Úãá ÇáäÚãÉ... ÝÇáÅäÓÇä íÍÊÇÌ ááÂÎÑ áÓäÏå æíÔÌÚå æíÚÖÏå æíÑÔÏå æíÓÇÚÏå Úáì Ýåã äÝÓå æÝåã Çááå ÈØÑíÞÉ ÕÍíÍÉ..
4- ÇáããÇÑÓÇÊ ÇáßäÓíÉ ÇáÓÑÇÆÑíÉ ÏæÇÁ ÔÇÝ ááÞáæÈ ÇáÌÑíÍÉ¡ æäÚãÉ ÅáåíÉ ÓÑíÉ ÌÈÇÑÉ ÊÓäÏ ãÓíÑÉ ÇáÅäÓÇä ÇáÑæÍíÉ æÊÑÝÚå ÝæÞ ßá ÚÞÈÇÊå ÇáÏÇÎáíÉ æÇáÎÇÑÌíÉ... áÐáß ÝÇáÇäÊÙÇã Ýì ããÇÑÓÉ ÇáÊäÇæá æÍÖæÑ ÇáÞÏÇÓÇÊ æÇáÇÌÊãÇÚÇÊ åÇã ááÛÇíÉ¡ ÈÔÑØ Ãä íÕäÚ ÈæÚì æÝåã æÃãÇäÉ æÑæÍ æÇÓÊíÚÇÈ.
 
ÅáåäÇ ÞÇÏÑ Ãä íÓäÏäÇ ÌãíÚÇð áäÍíÇ ÍÓÈ æÕÇíÇå¡ ÈÃãÇäÉ ßÇãáÉ Ýì äæÑ ÅäÌíáå ÇáãÞÏÓ "ÃæáÇÏ Çááå ÈáÇ ÚíÈ Ýì æÓØ Ìíá ãÚæÌ æãáÊæ ÊÖíÆæä Èíäåã ßÃäæÇÑ Ýì ÇáÚÇáã" (Ýì 15:2).


<< ÇáãæÖæÚ ÇáÊÇáì ÑÌæÚ áÞÇÆãÉ ÇáãæÇÖíÚ >> ÇáãæÖæÚ ÇáÓÇÈÞ >>  
ÅÊÕá ÈãæÞÚ ãÓíÍì | ãä äÍä | ÓíÇÓÉ ãæÞÚ ãÓíÍì
Copyright © 2008 Masi7i.com. All rights reserved.
Site Designed By Egygo.net, Managed by M3webz.com forWeb Design Egypt