ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆíÓíÉ
بحث مخصص
ÃáÍÇä | ÊÑÇäíã | ßÊÈ | ÊÃãáÇÊ | ßäÓíÇÊ | ãÌáÇÊ | ãÞÇáÇÊ | ÈÑÇãÌ
ÞÇáæÇ Úä ÇáãÓíÍ | ÇÓÆáÉ
ÇáßÊÇÈ ÇáãÞÏÓ | Ïáíá ÇáãæÇÞÚ | ßäæÒ ÇáÊÓÈíÍ
ÃÎÈÇÑ ãÓíÍíÉ | ÓÊÇáÇíÊ | ÃÞæÇá ÇáÃÈÇÁ | ãæÇåÈ | ÅßáíÑíßíÉ | ÇáÎÏãÉ | ÝíÏíæ | ÞÏíÓíä
May 24, 2019
ÃÎÈÑ ÕÏíÞß Úä ãÓíÍì ÅÌÚá ãÓíÍì ÕÝÍÊß ÇáÑÆíÓíÉ ÕÝÍÉ ãÓíÍì ÇáÑÆíÓíÉ
ÇáãßÊÈÉ ÇáÞÈØíÉ > ãÞÇáÇÊ

ÇáÈÇÈÇ ßíÑáÓ ÇáÓÇÏÓ ÌäÏí ÕÇáÍ ááãÓíÍ ááãÊäíÍ ÇáÃäÈÇ ÛÑíÛæÑíæÓ

<< ÇáãæÖæÚ ÇáÊÇáì ÑÌæÚ áÞÇÆãÉ ÇáãæÇÖíÚ >> ÇáãæÖæÚ ÇáÓÇÈÞ >>  
äÔÑÊ ÈæÇÓØÉ
Amir_merman
Search
Date Submitted: 3/10/2008 10:37 am
Status: Approved Views: 4152
 

ÈÓãþ þÇááåþ þÇáÞæíþ þÇáÂÈþ þæÇáÇÈäþ þæÇáÑæÍþ þÇáÞÏÓþ þÇáÅáåþ þÇáæÇÍÏþ þÃãíäþ.þ
ÇáÞÏíÓþ þÈæáÓþ þÇáÑÓæáþ þÝíþ þÇáÃÕÍÇÍþ þÇáËÇäíþ þãäþ þÇáÑÓÇáÉþ þÇáËÇäíÉþ þÅáíþ þÊíãæËíÆæÓþ,þíÈÏÃþ þÈåÐÇþ þÇáÊÚÈíÑþ 'þÝÇÔÊÑßþ þÃäÊþ þÝíþ þÇÍÊãÇáþ þÇáãÔÞÇÊþ þßÌäÏíþ þÕÇáÍþ þáíÓæÚþ þÇáãÓíÍþ.þáíÓþ þÃÍÏþ þæåæþ þíÊÌäÏþ þíÑÊÈßþ þÈÃÚãÇáþ þÇáÍíÇÉþ þáßíþ þíÑÖíþ þãäþ þÌäÏåþ,þæÃíÖÇþ þÅäþ þßÇäþ þÃÍÏþ þíÌÇåÏþ þáÇþ þíßááþ þÅäþ þáãþ þíÌÇåÏþ þÞÇäæäíÇþ.þíÌÈþ þÃäþ þÇáÍÑÇËþ þÇáÐíþ þíÊÚÈþ þíÔÊÑßþ þåæþ þÃæáÇþ þÝíþ þÇáÃËãÇÑþ,þÇÝåãþ þãÇþ þÃÞæáþ þÝáíÚØíßþ þÇáÑÈþ þÝåãÇþ þÝíþ þßáþ þÔÆþ'.þ

 

æÃäÇþ þÃÞÑÃþ þåÐåþ þÇáßáãÇÊþ þÔÑÏþ þÐåäíþ þÅáíþ þÃÈíäÇþ þÇáÈÇÈÇþ þßíÑáÓþ þÇáÓÇÏÓþ.þÑÃíÊåþ þÝíþ þÓäÉþ 1937 þÚäÏãÇþ þßäÊþ þØÇáÈÇþ þÝíþ þÇáÅßáíÑíßíÉþ þÝíþ þÇáÓäÉþ þÇáÃæáíþ þæÐåÈäÇþ þßãÌãæÚÉþ þãäþ þÇáÔÈÇÈþ þÝíþ þÐáßþ þÇáæÞÊþ þÅáíþ þÌÈáþ þÇáãÞØãþ þáäÒæÑåþ þæÞÏþ þßÇäþ þæÞÊåÇþ þíÓßäþ þØÇÍæäÉþ þåæÇÁþ.þ

æáãÇþ þßÇäþ þÚÏÏäÇþ þßÈíÑÇþ þáãþ þíÓãÍþ þáåÐÇþ þÇáÚÏÏþ þÃäþ þíÏÎáþ þåÐåþ þÇáØÇÍæäÉþ þÇáÖíÞÉþ þÝÎÑÌþ þãÚäÇþ þÅáíþ þÇáÌÈáþ þæÌáÓþ þæÌáÓäÇþ þãäþ þÍæáåþ þæÃÐßÑþ þæáÇþ þÃäÓíþ þæåÐÇþ þáÃæáþ þãÑÉþ þÝíþ þÍíÇÊíþ þæÃäÇþ þÝíþ þåÐÉþ þÇáÓäþ þÇáÕÛíÑÉþ þÑÃíÊåþ þÈÇáãäØÞÉþ þãäþ þÍæáþ þæÓØåþ þáßäåÇþ þáãþ þÊßäþ þÈÕæÑÉþ þÇáãäØÞÉþ þÇáÊíþ þíáÈÓåÇþ þÇáÑåÈÇäþ þÇáíæãþ.þßÇäþ þíáÈÓåÇþ þÈØÑíÞÉþ þÇáÚÓßÑþ,þßÌäÏíþ.þÇÓÊæÞÝäíþ þãäÙÑåþ þæÅáíþ þÇáíæãþ þáÇþ þÃäÓÇåþ.þÃäÇþ þÃÚáãþ þÃäþ þÌãíÚþ þÇáÑåÈÇäþ þíáÈÓæäþ þåÐåþ þÇáãäØÞÉþ þíæãþ þÃäþ þíáÈÓþ þÔßáþ þÇáÑåÈäÉþ,þíÚØíþ þãäØÞÉþ þíáÝåÇþ þÍæáþ þæÓØåþ þáßäþ þãäØÞÉþ þÇáÈÇÈÇþ þßíÑáÓþ þÝíþ þÐáßþ þÇáæÞÊþ þÝíþ þåÐÇþ þÇáÙÑÝþ þßÇäþ þíáÈÓåÇþ þÈØÑíÞÉþ þßÃäåþ þÚÓßÑíþ þæßÃäåþ þÌäÏíþ.þ

ÍÞíÞÉþ þÃäþ þåÐÇþ þÇáÑÌáþ þßÇäþ þÌäÏíÇþ,þÈÏÃþ þÈÇáÌäÏíÉþ þæÍÊíþ þÈÚÏþ þÃäþ þÃÕÈÍþ þÑÆíÓþ þÇáÌäæÏþ þÚäÏãÇþ þÑÓãþ þÈÇÈÇþ,þáßäþ þÑÆíÓþ þÇáÌäæÏþ þÌäÏíþ þæÑÆíÓþ þÇáÚÓßÑþ þÚÓßÑíþ.þÝÈåÐåþ þÇáÕÝÉþ þÚÇÔþ þÇáÑÌáþ þÌäÏíÇþ þæßÇäþ þíÝåãþ þäÝÓåþ þÃäåþ þÌäÏíþ þÈßáþ þãÇþ þÝíþ þåÐåþ þÇáßáãÉþ þãäþ þãÚäíþ.þÛíÑþ þÃäåþ þÌäÏíþ þÃæáÇþ þáÓíÏåþ þÇáÐíþ þÃÚØÇåþ þÍíÇÊåþ,þæáãþ þíÈÞþ þãäþ þÍíÇÊåþ þÔíÆÇþ þáÐÇÊåþ.þ

äÍäþ þáÇþ þäãÏÍþ þÇáÑÌáþ þæÅäãÇþ þäÞÑÑþ þÇáæÇÞÚþ,þæåæþ þÇáÂäþ þÝíþ þÇáÚÇáãþ þÇáÂÎÑþ,þÅäåþ þßÇäþ þÐáßþ þÇáÌäÏíþ þÇáãÎáÕþ þáÇþ þíÓãÚþ þÅáÇþ þÕæÊþ þÓíÏåþ,þæßÃäåþ þÅíáíÇþ þÇáÐíþ þßÇäþ þÏÇÆãÇþ þíÚÈÑþ þÈåÐÇþ þÇáÊÚÈíÑþ 'þÍíþ þÇáÑÈþ þÇáÐíþ þÃäÇþ þæÇÞÝþ þÃãÇãåþ'.þ

ßÇäþ þíÝåãþ þÃäåþ þÎÇÏãþ þáÓíÏåþ,þÚÈÏÇþ þÎÇÕÇþ þáÓíÏþ þæÇÍÏþ,þæÇÞÝþ þÚáíþ þÈÇÈåþ,þíÚäíåþ þÃæáÇþ þÃäþ þíÓãÚþ þÕæÊþ þÓíÏåþ þáíÓþ þáåþ þÚãáþ þæáíÓÊþ þáåþ þÎÏãÉþ,þáÇþ þÕæÊþ þáåþ þæÞÚþ þÚäÏåþ þÅáÇþ þÕæÊþ þÓíÏåþ þæÇÞÝþ þÃãÇãåþ þÝíþ þÚÈÇÏÊíþ þáåþ,þæÇÞÝþ þÃãÇãåþ þÝíþ þÎÏãÊåþ,þãäÊÙÑþ þÇáßáãÉþ þÇáÊíþ þíÞæáåÇþ þáíþ þáÃÌÑíþ þßãÇþ þíÃãÑäíþ þÃÐåÈþ,þáíÓþ þåäÇßþ þáíþ þÕæÊþ þÂÎÑþ þíåÒþ þäÝÓíþ þæíÓÊËíÑäíþ þááÚãáþ þÅáÇþ þÕæÊåþ.þ

ÃäÇþ þÌäÏíþ þæáÓÊþ þÃßËÑþ þãäþ þÌäÏíþ þæåÐÇþ þÔÑÝíþ,þÔÑÝíþ þÃääíþ þÌäÏíþ,þÌäÏíþ þáåÐÇþ þÇáÓíÏþ þæÇÞÝþ þÚáíþ þÎÏãÊåþ þãØíÚþ þáÕæÊåþ þæÎÏãÊíþ þáåþ þÎÏãÉþ þÇáãáÇÆßÉþ.þæãÇþ þåíþ þÎÏãÉþ þÇáãáÇÆßÉþ,þæÞæÝþ þÃãÇãåþ þíÓãÚæäþ þÕæÊåþ þæíäÊÙÑæäþ þßáãÊåþ þæíÚãáæäþ þÈßáãÊåþ,þáåãþ þÎÏãÉþ þááäÇÓþ þæáßäþ þãäþ þÎáÇáþ þÎÏãÊåãþ þáÓíÏåãþ,þåãþ þáÇþ þíÎÏãæäþ þÇáäÇÓþ þÇÈÊÏÇÁþ,þáÆáÇþ þíÊÍæáþ þÝíþ þäÙÑþ þÇáäÇÓþ þÅáíþ þÓÇÏÉþ,þæíÛØíþ þæÌæÏåãþ þßÑÇãÉþ þÓíÏåãþ,þáÇþ...þ

ÃäÇþ þÌäÏíþ þÃÎÏãþ þÓíÏíþ þÃæáÇþ,þæÅÐÇþ þÎÏãÊþ þÇáäÇÓþ þÝÈÇÓãþ þÓíÏíþ þÃÎÏãåãþ,þáÃäþ þÓíÏíþ þÃÚØÇäíþ þåÐåþ þÇáÃãÇäÉþ,þÅäãÇþ þÃäÇþ þáÇþ þÃÎÏãåãþ þáÃÊÍæáþ þÝíþ þäÙÑåãþ þÅáíþ þÒÚíãþ.þ

ÃäÇþ þÌäÏíþ þãÃãæÑþ þãÑÈæØþ þÈåÐåþ þÇáãäØÞÉþ,þáÃääíþ þÝíþ þÎÏãÉþ þåÐÇþ þÇáÓíÏþ þÇáæÇÍÏþ,þÝÅÐÇþ þÃÑÓáäíþ þÝåæþ þÇáÐíþ þÃÑÓáäíþ þæáÇþ þÝÖáþ þáíþ þÝíþ þåÐÇþ,þÇáãÌÏþ þãÌÏåþ,þÇáßÑÇãÉþ þßÑÇãÊåþ,þæÃäÇþ þßÎÇÏãþ þáÇþ þßÑÇãÉþ þáíþ.þáÞÏþ þÇäÏãÌÊþ þÝíþ þÓíÏíþ,þáÞÏþ þÇÊÍÏÊþ þÅÑÇÏÊíþ þÈÅÑÇÏÊåþ,þÈáþ þáÞÏþ þÃÓÞØÊþ þÅÑÇÏÊíþ þÝíþ þÅÑÇÏÉþ þÓíÏíþ,þæáãþ þíÚÏþ þáíþ þÔÆþ þÃäæíþ þÚáíåþ þÃæþ þÃåÊãþ þÈåþ þÍÊíþ þáæþ þäáÊþ þãäþ þÌÑÇÁþ þÎÏãÊíþ þáÓíÏíþ þãÊÇÚÈþ,þåÐåþ þáÇþ þÊÚäíäíþ þáÃäþ þÓíÏíþ þÞÇáþ þáíþ þÅäþ þßÇäæÇþ þÞÏþ þÇÖØåÏæäíþ þÝÓíÖåÏæäßãþ.þ

åÐÇþ þÇáÑÌáþ þÇáÐíþ þäÍÊÝáþ þÈÐßÑÇåþ þæåæþ þÓÚíÏþ þÝíþ þÚÇáãåþ,þæåæþ þåäÇßþ þÝíþ þÐáßþ þÇáÚÇáãþ þãÇþ þÒÇáþ þÐáßþ þÇáÌäÏíþ,þãÇþ þÒÇáþ þÐáßþ þÇáÌäÏíþ þÝíþ þÏÑÌÉþ þÑÆíÓþ þßåäÉþ,þäÚãþ þáßäåþ þÌäÏíþ þáÓíÏåþ þíÎÏãþ þåäÇßþ þÝíþ þÇáÚÇáãþ þÇáæÇÓÚþ þæíÎÏãþ þåäÇþ þÈÃÓáæÈþ þãäÙæÑþ þÃÍíÇäÇþ þæÈÃÓáæÈþ þÛíÑþ þãäÙæÑþ þÃÍíÇäÇþ þÃÎÑíþ.þÇÊÓÚþ þãÌÇáþ þÎÏãÊåþ þáßäåþ þÝíþ þßáþ þåÐÇþ þÇáÇÊÓÇÚþ þÎÇÏãþ þáÓíÏþ þæÇÍÏþ,þÌäÏíþ þíÚãáþ þßáþ þÔÆþ þáÍÓÇÈþ þÓíÏåþ þáÇþ þáÍÓÇÈåþ þåæþ.þ

ÚäÏãÇþ þßÇäþ þÇáÈÇÈÇþ þßíÑáÓþ þÍíÇþ þÝíþ þÇáÃÑÖþ,þßÇäþ þíÎÏãþ,þßÇäþ þíÕáíþ,þßÇäþ þíÊÚÈÏþ,þßÇäþ þíÈÇÑßþ,þßÇäþ þíÎÏãþ þÇáäÇÓþ þÇáÐíäþ þÎáÞåãþ þÇááåþ þÚáíþ þÕæÑÊåþ þæãËÇáåþ.þßËíÑæäþ þÇäÊÝÚæÇþ þÈÕáæÇÊåþ þæÈÈÑßÇÊåþ,þßËíÑæäþ þÇäÊÝÚæÇþ þÈßáãÊåþ,þßËíÑæäþ þÃÑÔÏåãþ þÅáíþ þÃãæÑþ þãÓÊÞÈáíÉþ þÝíþ þÍíÇÊåãþ,þæãÚþ þÐáßþ þÝÅäþ þÇáÐíäþ þÚÑÝæåþ þÈÚÏþ þÍíÇÊåþ þÚáíþ þÇáÃÑÖþ...þÃßËÑþ þãäþ þÇáÐíäþ þÚÑÝæåþ þÝíþ þÍíÇÊåþ þÚáíþ þÇáÃÑÖþ.þ

ÅäåÇþ þÙÇåÑÉþ þÌãíáÉþ þæÚÌíÈÉþ þÊÈÑåäþ þÚáíþ þÕÏÞþ þÇáÑÓÇáÉþ þÇáãÓíÍíÉþ,þÊÈÑåäþ þÚáíþ þÍÞíÞÉþ þÇáÑÓÇáÉþ þÇáÑåÈÇäíÉþ,þåÐÇþ þåæþ þÃÓáæÈþ þÇáäÌÇÍþ þÇáÅáåíþ.þÇáÅäÓÇäþ þÇáÐíþ þÞÏþ þíÌÏþ þÝíþ þÍíÇÊåþ þÞÈæáÇþ þãäþ þÌåÉþ þæÚÏãþ þÞÈæáþ þãäþ þÌåÉþ,þæÞÏþ þíÌÏþ þÇáãÊÇÚÈþ þÝíþ þÍíÇÊåþ þæÇáÖíÞÇÊþ þÝíþ þÍíÇÊåþ.þáßäþ þÌãíÚþ þÖíÞÇÊåþ þÇäÞáÈÊþ þÅáíþ þÎíÑþ þááßäíÓÉþ þæáãÌÏþ þÇááåþ.þæÅäþ þßÇäþ þÞÏþ þÐåÈþ þåæþ þÖÍíÉþ þåÐåþ þÇáÂáÇãþ þÝßãÇþ þíÞæáþ þÇáãÓíÍþ 'þãäþ þÃåáßþ þäÝÓåþ þãäþ þÃÌáíþ þíÌÏåÇþ' þÑÈãÇþ þßÇäÊþ þÍíÇÊåþ þÞÕíÑÉþ þæÃäåÊåÇþ þÈÚÖþ þÇáÂáÇãþ þÇáÊíþ þÖíÞÊþ þÚáíåþ þáßäåÇþ þÌáÈÊþ þÎíÑÇþ þßÈíÑÇþ þááßäíÓÉþ þãäþ þÌåÉþ,þæÃíÖÇþ þÃËãÑÊþ þáÃäåÇþ þÞæÖÊþ þÝíþ þããáßÉþ þÇáÔíØÇäþ þãÇþ þÞæÖÊþ.þ

æÇáíæãþ þäÌÏþ þÃäþ þÎÏãÊåþ þÝíþ þÍíÇÊåþ þÇáÞÕíÑÉþ þÃËãÑÊþ þæÇáËãÑþ þßáþ þíæãþ þíÊÒÇíÏþ,þãÇþ þãÚäíþ þåÐÇ¿þ þãÚäÇåþ þÃäþ þÇáÑÌáþ þáãþ þíÍíÇþ þáäÝÓåþ þÈáþ þßÇäþ þÍíÇþ þáÓíÏåþ,þæáßäþ þßÇäÊþ þÍíÇÊåþ þæãÊÇÚÈåþ þÓÈÈþ þÈÑßÉþ þááßäíÓÉþ þßáåÇþ þæáãÕÑþ þÈÃßãáåÇþ.þ

åÐÇÇáÌäÏíþ þÚäÏãÇþ þÌÇÁþ þÇáÈØÑíÑßþ þÃËíäÇÛæÑÇÓþ þÈØÑíÑßþ þÇáÞÓØäØíäíÉþ,þæíÚÏþ þÝíþ þãßÇäÊåþ þÇáãÞÏãþ þÈíäþ þÌãíÚþ þÇáÈØÇÑßÉþ þÝíþ þÌãíÚþ þÇáßäÇÆÓþ þÇáÈíÒäØíÉþ þæÇÓÊÞÈáäÇåþ þÝíþ þÇáÞÇÚÉþ þÇáãÑÞÓíÉþ þÝíþ þÏíÑþ þÇáÃäÈÇþ þÑæíÓþ.þáÇþ þÃäÓíþ þÇáßáãÇÊþ þÇáÊíþ þÞÇáåÇþ þÇáÑÌáþ þÝíþ þÛíÈÉþ þÇáÃäÈÇþ þßíÑáÓþ þæáãþ þíßäþ þÇáÈÇÈÇþ þßíÑáÓþ þãæÌæÏÇþ,þÅäãÇþ þÞÇáþ:þÅäþ þÇáÈÇÈÇþ þßíÑáÓþ þæÕáþ þÔÐíþ þÚØÑþ þÍíÇÊåþ þÇáÑæÍíÉþ þÝÇÓÊËÇÑþ þÐßÑíÇÊäÇþ þÚäþ þÇáÃäÈÇþ þÃäØæäíæÓþ þæÇáÃäÈÇþ þãßÇÑíæÓþ þæÇáÃäÈÇþ þÈæáÇþ þæÇáÂÈÇÁþ þÇáÑæÍÇäííäþ.þÇÓÊÚÇÏþ þÅáíþ þÃÐåÇäþ þÇáäÇÓþ þÌãíÚÇþ þÝíþ þÇáÔÑÞþ þæÇáÛÑÈþ,þÓíÑÉþ þÇáÂÈÇÁþ þÇáÚÙÇãþ þÝíþ þÇáÑæÍÇäíÉþ þæÇáÊÞæíþ þæÇáÃãÇäÉþ þáÓíÏåãþ.þ

æÚäÏãÇþ þÐåÈäÇþ þÅáíþ þÑæãÇþ þáäÓÊÍÖÑþ þÑÝÇÊþ þãÇÑãÑÞÓþ þÇáÑÓæáþ þÝíþ þÓäÉþ 1968 þÝíþ þíæäíÉþ,þáãþ þíÐåÈþ þÇáÈÇÈÇþ þßíÑáÓþ þæÅäãÇþ þÃäÇÈþ þÚäåþ þÇáãØÇÑäÉþ þáßäþ þÃÞæáþ þáßãþ,þßãþ þßÇäþ þÇáÑÌáþ þæåæþ þÚáíþ þÈÚÏþ þÇáãÓÇÝÇÊþ þãæÖÚþ þÊÍíÉþ þæÊßÑíãþ þæÅÌáÇáþ þæÅßÈÇÑþ þæßÇäþ þÇáÈÇÈÇþ þÈæáÓþ þÇáÓÇÏÓþ þÝíþ þÎØÇÈåþ þíÔíÑþ þÅáíþ þãßÇäÉþ þÇáÑÌáþ þÇáÑæÍíÉþ þÇáÊíþ þãËáÊþ þÚÙãþ þÇáÊÇÑíÎþ þáßäíÓÉþ þÇáÅÓßäÏÑíÉþ,þÊÇÑíÎþ þÇáÑåÈäÉþ þÇáäÞíÉþ þÇáÎÇáÕÉþ þáæÌåþ þÇááåþ.þ

Åäþ þãÇþ þÌÑíþ þÈÚÏþ þÍíÇÉþ þÇáÈÇÈÇþ þßíÑáÓþ þßÇäþ þÃÚÙãþ þããÇþ þÌÑíþ þÝíþ þÍíÇÊåþ þæåÐÇþ þåæþ þÈÑåÇäþ þÇáÑæÍÇäíÉþ þÇáÕÇÏÞÉþ þæÈÑåÇäþ þÇáÚãáþ þÇáÅáåíþ,þåÐÇþ þÈÑåÇäþ þÚáíþ þÃäåþ þÕÇÑþ þÝíþ þÇáØÑíÞþ þÇáÅáåíþ,þæãÇþ þíÑÇåþ þãäþ þãÞÇæãÇÊþ þßÇäÊþ þåíþ þÍÑæÈþ þÇáÔíØÇäþ,þæáßäåÇþ þÊäÊåíþ þæÊäÊåíþ þÅáíþ þÎíÑþ þáíÓþ þáåþ þÝÞØþ,þÍíÇÊåþ þáÇþ þÊåãåþ þæÔÎÕåþ þáÇþ þíÚäíåþ þáÃäåþ þãÇÊþ þÚäåÇþ,þãÇÊþ þÚäþ þäÝÓåþ,þæíæãþ þÃäþ þÕáæÇþ þÚáíåþ þÕáÇÉþ þÇáãæÊíþ,þÚáíþ þæÌåþ þÍÞíÞíþ þÞÏþ þãÇÊþ,þãÇÊÊþ þßÑÇãÊåþ þÇáÔÎÕíÉþ,þãÇÊþ þæÌæÏåþ þÇáãÇÏíþ þÇáÈÏäíþ,þæáßäþ þÚÇÔþ þÈÚÏþ þÐáßþ þæåÐÇþ þåæþ þãÞÇãþ þÇáÈÞÇÁþ þÈÚÏþ þÇáÝäÇÁþ.þ

ÃÍíÇþ þáÇþ þÃäÇþ þÈáþ þÇáãÓíÍþ þíÍíÇþ þÝíþ,þÃäÇþ þÃãæÊþ þÝíþ þÓíÏíþ,þÓíÏíþ þíÍíÇþ þæÃäÇþ þÝíåþ þÃÍíÇþ,þÃäÇþ þáÇþ þÃãæÊþ.þÓæÝþ þáÇþ þÃãæÊþ þáÃäíþ þãæÚæÏþ þÈÇáÍíÇÉþ þÇáÃÈÏíÉþ,þÅäãÇþ þÅÐÇþ þãÊþ þÚäþ þÂäíÊíþ þæÚäþ þÐÇÊíÊíþ þæÚäþ þÔÎÕíÊíþ þæÚäþ þßÑÇãÊíþ,þÅÐÇþ þãÊþ þÚäþ þÍÓÇÓíÊíþ þáÐÇÊíþ,þãÊþ þÝíþ þÓíÏíþ,þÓíÏíþ þíÍíÇþ þæÃäÇþ þÝíåþ þÃãæÊþ,þÐÈÊþ þÝíþ þÓíÏíþ,þÐÇÈþ þÇáÈÇÈÇþ þßíÑáÓþ þÝíþ þÓíÏåþ,þÝÕÇÑÊþ þÇáÍíÇÉþ þááãÓíÍþ,þåíþ þÍíÇÉþ þÇáãÓíÍþ þáßäåþ þåæþ þÃíÖÇþ þáãþ þíãÊþ þÈáþ þÈÇáÚßÓþ þÚÇÔþ,þÈáþ þÚÇÔþ þÝíþ þÓíÏåþ þæÚÇÔþ þæíÚíÔþ þæÓæÝþ þíÚíÔþ þÅáíþ þÇáÃÈÏþ.þæÃíÖÇþ þíÎÏãþ þáßäþ þáÇþ þÈÇÓãåþ þæáÇþ þáÇÓãåþ,þÅäãÇþ þáÓíÏåþ.þ

ÅääÇþ þäÊÐÇßÑþ þÍíÇÉþ þÇáÑÌáþ,þÅäãÇþ þÅÐÇþ þßäÊãþ þÊÍÈæäåþ þÍÞÇþ,þáÇþ þÊÙäæÇþ þÃäåþ þíÝÑÍþ þÈãÏíÍßãþ þáåþ,þåÐåþ þÃãæÑþ þÞÏþ þÏÇÓåÇþ þÈÞÏãíåþ.þæáãþ þÊÚÏþ þáåÇþ þãßÇäÉþ þÚäÏåþ þæáÇþ þÌÇÐÈíÉþ.þÅäãÇþ þÅäþ þßäÊãþ þÊÍÈæäåþ þÎÐæÇþ þãäþ þÍíÇÊåþ þäãæÐÌÇþ,þÎÐæÇþ þãäþ þÍíÇÊåþ þãËÇáÇþ,þÚíÔæÇþ þßÌäæÏþ þááãÓíÍþ.þ

äÍäþ þÇáãÓíÍííäþ þáäÇþ þÇäÊãÇÁþ þáÔíÆíäþ:þÇäÊãÇÁþ þáããáßÉþ þÇáÓãÇÁþ þæáßäþ þÃíÖÇþ þáäÇþ þÇäÊãÇÁþ þáããáßÉþ þÇáÃÑÖþ.þ

ÝÇáãÓíÍíþ þíÚíÔþ þãÎáÕÇþ þáÈáÏåþ,þãÎáÕÇþ þáÃåáåþ,þæáßäåþ þáßíþ þíÚíÔþ þãÎáÕÇþ þáæØäåþ þíäÈÛíþ þÃæáÇþ þÃäþ þíßæäþ þãÎáÕÇþ þáÎÇáÞåþ.þæáÇþ þíãßäþ þÃäþ þÊÊÕæÑæÇþ þÅäÓÇäÇþ þÎÇäþ þÓíÏåþ þÇáÐíþ þÎáÞåþ þíãßäþ þÃäþ þíßæäþ þãæÇØäÇþ þÕÇáÍÇþ..þÅäãÇþ þÇáÚßÓþ þÅÐÇþ þßÇäþ þÇáÅäÓÇäþ þÚÈÏÇþ þáÓíÏåþ þæÔÇÎÕÇþ þÝíåþ þæãÊÌåÇþ þÅáíåþ þÓíÎÏãþ þÇáãæÇØäíäþ þæÓíÎÏãþ þÃåáåþ þæÓíÎÏãþ þÈáÏåþ þæÓíÎÏãþ þÇáÂÎÑíäþ þãäþ þÏíäåþ þæãäþ þÛíÑþ þÏíäåþ,þáÃäåþ þíÔÚÑþ þÃäåþ þÌäÏíþ þÝíþ þããáßÉþ þÓíÏåþ,þæÓíÏåþ þíÔÑÞþ þÈÔãÓåþ þÚáíþ þÇáÃÈÑÇÑþ þæÇáÃÔÑÇÑþ þæíäÒáþ þÇáãØÑþ þÚáíþ þÇáÌãíÚþ þÈáÇþ þÊãííÒþ,þáÇþ þíÊÍíÒþ þæáÇþ þíÊÚÕÈþ...þáÇþ...þÃäÇþ þÌäÏíþ þÝíþ þããáßÉþ þÇáÓãÇÁþ þæáíþ þÑÓÇáÉþ þÚáíþ þÇáÃÑÖþ,þÑÓÇáÊíþ þÚáíþ þÇáÃÑÖþ þÃäþ þÃÎÏãþ þÓíÏíþ,þÃäþ þÃäÔÑþ þÇáÎíÑþ þæÇáÍÞþ þæÇáÌãÇáþ þÈßáþ þÕæÑåþ,þáÇþ þáÃÍÏþ þáÃäåþ þÊÑÈØäíþ þÈåþ þÑÇÈØÉþ þÇáÞÑÇÈÉþ þÇááÍãíÉþ,þÅäãÇþ þááßáþ þáÃäþ þÇáÌãíÚþ þÎáíÞÉþ þÇááåþ.þæßáþ þäÝÓþ þãåãÇþ þßÇäþ þÍßãßþ þÇáãÈÏÆíþ þÚáíåÇþ þÞÏþ þÎáÞÊþ þÚáíþ þÕæÑÉþ þÇááåþ þæãËÇáåþ,þãÍÈÉþ þááÌãíÚþ,þãÍÈÉþ þãÊÓÚÉþ.þ

åÐÇþ þÇáÞáÈþ þÇáÐíþ þÍÌãåþ þßÞÈÖÉþ þÇáíÏþ þßíÝþ þíãßäþ þÃäþ þíÊÓÚþ þááäÇÓþ þÌãíÚÇþ þæíÍÊãáþ þÇáäÇÓþ þÌãíÚÇþ,þÅáÇþ þÅÐÇþ þßÇäÊþ þÇáÑæÍÇäíÉþ þÃÔÑÞÊþ þÚáíþ þåÐÇþ þÇáÞáÈþ þÝÍæáÊåþ þãäþ þÞáÈþ þÖíÞþ þÅáíþ þÞáÈþ þãÊÓÚþ þíÍÊãáþ þÇáÌãíÚþ þæíÍÈþ þÇáÌãíÚþ þæíÄãäþ þÃäþ þãÇþ þíÑÇåþ þãäþ þÔÑþ þåæþ þãÄÞÊþ þæáßäþ þÈäÚãÉþ þÇááåþ þíÊÍæáþ þÇáÔÑþ þÅáíþ þÎíÑþ.þ

ÃíåÇþ þÇáÅÎæÉþ þæÇáÃÈäÇÁþ þÊÚÇáæÇþ þÅáíþ þÇáßäíÓÉþ þæÊÚÇáæÇþ þÅáíþ þÎÏãÉþ þÇáãáÇÆßÉþ þæÎÏãÉþ þÇáãáÇÆßÉþ þåíþ þÇáÚÈÇÏÉþ,þÇáÚÈÇÏÉþ þÃæáÇþ þæÈÑæÍþ þÇáÚÈÇÏÉþ þíÎÏãþ þÇáÅäÓÇäþ þÇáÂÎÑíäþ,þáÇþ þÊÈÏÃæÇþ þÈÎÏãÉþ þÇáÂÎÑíäþ,þÈáþ þÇÈÏÃæÇþ þÈÎÏãÉþ þÇáãáÇÆßÉþ þÃæáÇþ,þæÎÏãÉþ þÇáãáÇÆßÉþ þÊÄåáßãþ þáÃäþ þÊÎÏãæÇþ þÇáÂÎÑíäþ þáÍÓÇÈþ þÓíÏßãþ.þáÆáÇþ þÊÊÍæáæÇþ þÅáíþ þÒÚãÇÁþ þÚáíþ þÍÓÇÈþ þãÌÏþ þÓíÏßãþ.þÊÚÇáæÇþ þæÊÚÈÏæÇþ þæÕáæÇþ 'þãÇÐÇþ þíäÊÝÚþ þÇáÅäÓÇäþ þáæþ þÑÈÍþ þÇáÚÇáãþ þßáåþ þæÎÓÑþ þäÝÓåþ,þÃæþ þãÇÐÇþ þíÚØíþ þÇáÅäÓÇäþ þÝÏÇÁþ þÚäþ þäÝÓåþ'.þ

æÈæáÓþ þÇáÑÓæáþ þíÞæáþ 'þÃÞãÚþ þÌÓÏíþ þæÃÓÊÚÈÏåþ þÍÊíþ þÈÚÏþ þãÇþ þßÑÒÊþ þááÂÎÑíäþ þáÇþ þÃÕíÑþ þÃäÇþ þäÝÓíþ þãÑÝæÖÇþ'.þ

ÎÏãÉþ þÇáãáÇÆßÉþ,þßäíÓÊäÇþ þßäíÓÉþ þÊÚÈÏíÉþ,þÅÐÇþ þÍÖÑÊþ þÇáÞÏÇÓþ þÈÑæÍþ þÇáæÑÚþ þæÇáÊÞæíþ þÇäÓÍÞþ,þÇäÓÍÞþ þÚäþ þåÐÇþ þÇáÚÇáãþ þæáíÓÑÍþ þÝßÑßþ þÝíþ þÇáãÚÇäíþ þÇáÚÙíãÉþ þÇáÊíþ þÊäØÞþ þÈåÇþ þßáþ þßáãÉþ þÝíþ þÇáÞÏÇÓþ þÇáÅáåíþ,þÅäãÇþ þÖÚþ þÝíþ þÞáÈßþ þÃæáÇþ þÃäþ þÎÏãÊßþ þááåþ þÑÞãþ þæÇÍÏþ þåíþ þÇáÚÈÇÏÉþ þÇáÕÇÏÞÉþ,þÇáÚÈÇÏÉþ þÇáÑæÍÇäíÉþ,þÇáÚÈÇÏÉþ þÇáÚÞáíÉþ,þÇáÚÈÇÏÉþ þÈÇáÞáÈþ þæÈÇáÅÎáÇÕþ,þáÇþ þÈÎÈËþ þæáÇþ þÈãßÑþ þæáÇþ þáåÏÝþ þãäþ þÃíþ þäæÚþ þãäþ þÃäæÇÚþ þÇáÃåÏÇÝþ.þáßäþ þÈÅÎáÇÕþ þæÈÈÓÇØÉþ þÇáÞáÈþ.þ

ÝäÊÎÐþ þãäþ þåÐÇþ þÇáÈÇÈÇþ þÓÑÇÌÇþð,þÓíÑÉþ þÇáÞÏíÓíäþ þäæÑþ,þÅäþ þåÄáÇÁþ þÇáÞÏíÓíäþ þãäÇþ,þãäþ þØÈíÚÊäÇþ,þãäþ þØíäÊäÇþ,þáÇþ þãäþ þÚÇáãþ þÂÎÑþ,þãäþ þÚÇáãäÇþ þæÍíäãÇþ þäÑíþ þÃãËÇáþ þåÐåþ þÇáãäÇÆÑþ þÇáÚÇáíÉþ,þÅäåÇþ þÔåÈþ þÊÑÔÏäÇþ 'þÇáÊÝÊæÇþ þÅáíåþ þæÃÎáÕæÇþ þíÇþ þÌãíÚþ þÃÞÇÕíþ þÇáÃÑÖþ'.þ

ÇáßäíÓÉþ þãäÇÑÉþ þæáÇÈÏþ þÃäþ þÊßæäþ þáåÇþ þãäÇÑÉþ þæÇáãäÇÑÉþ þáíÓÊþ þåíþ þÇáäæÑþ,þåíþ þÍÇãáÉþ þÇáäæÑþ.þæÇáÞÏíÓæäþ þáíÓæÇþ þåãþ þÇáäæÑþ,þÇáäæÑþ þåæþ þÇááåþ,þåæþ þÇáãÓíÍþ,'þÃäÇþ þäæÑþ þÇáÚÇáãþ' þÇáãÓíÍþ þåæþ þÇáäæÑþ þæáßäþ þÇáÞÏíÓíäþ þãæÚæÏæäþ þÃäþ þíÕíÑæÇþ þÃäæÇÑÇþ þßáãÇþ þÍãáÞæÇþ þÝíþ þÇáäæÑþ.þíÔÍäæÇþ þÈÇáäæÑþ þÝíÊÍæáæÇþ þÅáíþ þäæÑþ þæíÖÆþ þÇáÃÈÑÇÑþ þßÇáßæÇßÈþ þÝíþ þãáßæÊþ þÃÈíåãþ.þ


<< ÇáãæÖæÚ ÇáÊÇáì ÑÌæÚ áÞÇÆãÉ ÇáãæÇÖíÚ >> ÇáãæÖæÚ ÇáÓÇÈÞ >>  
ÅÊÕá ÈãæÞÚ ãÓíÍì | ãä äÍä | ÓíÇÓÉ ãæÞÚ ãÓíÍì
Copyright © 2008 Masi7i.com. All rights reserved.
Site Designed By Egygo.net, Managed by M3webz.com forWeb Design Egypt