ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆíÓíÉ
بحث مخصص
ÃáÍÇä | ÊÑÇäíã | ßÊÈ | ÊÃãáÇÊ | ßäÓíÇÊ | ãÌáÇÊ | ãÞÇáÇÊ | ÈÑÇãÌ
ÞÇáæÇ Úä ÇáãÓíÍ | ÇÓÆáÉ
ÇáßÊÇÈ ÇáãÞÏÓ | Ïáíá ÇáãæÇÞÚ | ßäæÒ ÇáÊÓÈíÍ
ÃÎÈÇÑ ãÓíÍíÉ | ÓÊÇáÇíÊ | ÃÞæÇá ÇáÃÈÇÁ | ãæÇåÈ | ÅßáíÑíßíÉ | ÇáÎÏãÉ | ÝíÏíæ | ÞÏíÓíä
May 23, 2019
ÃÎÈÑ ÕÏíÞß Úä ãÓíÍì ÅÌÚá ãÓíÍì ÕÝÍÊß ÇáÑÆíÓíÉ ÕÝÍÉ ãÓíÍì ÇáÑÆíÓíÉ
ÇáãßÊÈÉ ÇáÞÈØíÉ > ãÞÇáÇÊ

ÚíÏþ þÇáÃãþ þææÌæÈþ þÅßÑÇãþ þÇáæÇáÏíä ááãÊäíÍþ þÇáÃäÈÇþ þÛÑíÛæÑíæÓ

<< ÇáãæÖæÚ ÇáÊÇáì ÑÌæÚ áÞÇÆãÉ ÇáãæÇÖíÚ >> ÇáãæÖæÚ ÇáÓÇÈÞ >>  
äÔÑÊ ÈæÇÓØÉ
Amir_merman
Search
Date Submitted: 3/19/2008 6:43 pm
Status: Approved Views: 4594
 

åÐåþ þÇáæÕíÉþ þÇáÊíþ þÌÚáåÇþ þÇáÑÈþ þÃæáþ þæÕíÉþ þÝíþ þÇááæÍþ þÇáËÇäíþ, þæåíþ þæÕíÉþ þÅßÑÇãþ þÇáæÇáÏíäþ þÃßÑãþ þÃÈÇßþ þæÃãßþ þÝíþ þãÞÇÈáþ þÇáæÕíÉþ þÇáÃæáíþ þÝíþ þÇááæÍþ þÇáÃæáþ, þæåíþ þæÕíÉþ þÅßÑÇãþ þÇááåþ þäÝÓåþ þÃäÇþ þÇáÑÈþ þÅáåßþ þáÇþ þíßäþ þáßþ þÂáåÉþ þÃÎÑíþ þÃãÇãíþ þæÃíÖÇþ þåíþ þÃæáþ þæÕíÉþ þÇááåþ þÃÚØÇåÇþ þÈæÚÏþ, þæåÐÇþ þäæÚþ þãäþ þÃäæÇÚþ þÇáÊÔÌíÚþ þááÃæáÇÏþ þÃäþ þíßÑãæÇþ þæÇáÏíåãþ, þåäÇßþ þæÕÇíÇþ þÝíåÇþ þäåíþ þãËáþ þáÇþ þÊÞÊáþ, þáÇþ þÊÓÑÞþ, þáÇþ þÊÒäíþ.... þÅáíþ þÂÎÑåþ, þÅäãÇþ þåÐåþ þæÕíÉþ þÈáÛÉþ þÇáÚÕÑþ þÇáÍÇÖÑþ þÝíåÇþ þÍæÇÝÒþ,

 

þÅäþ þÇááåþ þíÚØíþ þÊÔÌíÚÇþ, þíÚØíþ þæÚÏÇþ þÃßÑãþ þÃÈÇßþ þæÃãßþ þáßíþ þÊØæáþ þÃíÇãþ þÍíÇÊßþ þÚáíþ þÇáÃÑÖþ þÇáÊíþ þíÚØíßþ þÇáÑÈþ þÅáåßþ þæåÐÇþ þÊßÑíãþ þæäæÚþ þãäþ þÇáÍÖþ þÝåæþ þÃãÑþ þãÕÍæÈþ þÈæÚÏþ þáßíþ þíßæäþ þåäÇßþ þÓáÇÍÇäþ þãÚÇþ þÝíþ þæÕíÉþ þæÇÍÏÉþ, þÇáÓáÇÍþ þÇáÐíþ þíÓãæäåþ þÓáÇÍþ þÇáÖÛØþ þËãþ þÓáÇÍþ þÇáÍÖþ, þÝíÌãÚþ þãÇþ þÈíäþ þÇáÖÛØþ þæÇáÍÖþ, þÈãäíþ þÃäþ þÑÈäÇþ þíÔÌÚþ þÇáÃæáÇÏþ þÚáíþ þÃäþ þíßÑãæÇþ þæÇáÏíåãþ þæåÐÇþ þíÏáþ þÚáíþ þÅåÊãÇãþ þÇááåþ þÈÃäåþ þíÚØíþ þåÐåþ þÇáæÕíÉþ, þæåÐÇþ þÊßÑíãþ þááæÇáÏíäþ, þæÈíÇäþ þÃäþ þÇááåþ þáíÓþ þÝÞØþ þíÓÑþ þÈÐáßþ þæáßäþ þÃíÖÇþ þãäþ þíÎÇáÝþ þåÐåþ þÇáæÕíÉþ þíÞÚþ þÊÍÊþ þØÇÆáÉþ þÇáÍßãþ þÇáÅáåíþ, þÈÃäåþ þßÓÑþ þæÕíÉþ þÃãÑþ þÇááåþ þÈåÇþ, þÝíÍÑãþ þäÝÓåþ þãäþ þÇáÊÔÌíÚþ þæãäþ þÇáÍÖþ þæãäþ þÇáãßÇÝÃÉþ þÇáÊíþ þæÚÏþ þÇááåþ þÈåÇþ þÇáÐíäþ þíÓãÚæäþ þåÐåþ þÇáæÕíÉþ þæÃäþ þåÐÇþ þäæÚþ þãäþ þÃäæÇÚþ þÇáæÝÇÁþ, þÃäþ þÇááåþ þíÑíÏþ þÃäþ þíßæäþ þÚäÏäÇþ þÝÖíáÉþ þÇáæÝÇÁþ þáãäþ þÃÍÓäþ þÅáíäÇþ, þæÃæáþ þãäþ þÃÍÓäþ þÅáíþ þÇáÅäÓÇäþ þãäþ þÇáÈÔÑþ þÃÈæåþ þæÃãåþ, þãäþ þÃÚØíþ þÇáÅäÓÇäþ þÃæþ þÃÍÓäþ þÅáíåþ þßãËáþ þãÇþ þíÍÓäþ þÅáíåþ þÃÈæåþ þæÃãå¿þ, þæÈÇáÊÇáíþ þÇááåþ þíÑíÏþ þÃäþ þíÞæáþ þÅÐÇþ þÇáæÇÍÏþ þáãþ þíßÑãþ þÃÈÇåþ þæÃãåþ þÈÇáÊÇáíþ þáÇþ þíßÑãþ þÇááåþ þäÝÓåþ, þæÃíÖÇþ þåÐÇþ þÊßÑíãþ þÂÎÑþ þááÃÈþ þæÇáÃãþ þÃäþ þÇááåþ þÌÚáþ þåÐåþ þÇáæÕíÉþ þÈåÐåþ þÇáÕæÑÉþ, þæÝÚáÇþ þßãÇþ þÞÇáþ þÇáÑÓæáþ þíæÍäÇþ : "þãäþ þáÇþ þíÍÈþ þÃÎÇåþ þÇáÐíþ þíÑÇåþ þßíÝþ þíÍÈþ þÇááåþ þÇáÐíþ þáÇþ þíÑÇå¿þ" (1þíæþ 4:20), þåÐåþ þáåÇþ þÇÑÊÈÇØþ þÈÇáæÕíÉþ þÇáÎÇãÓÉþ, þáÃäåþ þÅÐÇþ þáãþ þíßÑãþ þÇáÅäÓÇäþ þÃÈÇåþ þæÃãåþ þæåãþ þÃæáþ þäÇÓþ þÃÍÓäæÇþ þÅáíåþ, þæßÇäæÇþ þÓÑþ þæÌæÏåþ þÝíþ þÇáÍíÇÉþ, þÝáÇþ þÎíÑþ þáåþ þÈÚÏþ þÐáßþ þÝíþ þÒÚãåþ þÃäåþ þíÚÈÏþ þÇááåþ. þÝÇááåþ þíÑÝÖþ þÚÈÇÏÉþ þåÐÇþ þÇáÅäÓÇäþ þæíÚÊÈÑåþ þßÇÐÈÇþ þÝíþ þÚÈÇÏÊåþ þáÃäåþ þÅÐÇþ þßÇäþ þáãþ þíßÑãþ þÃÈÇåþ þæÃãåþ þÝÈÇáÊÇáíþ þáÇþ þíßÑãþ þÇááåþ, þáÃäþ þÏÇÆãÇþ þÅßÑÇãþ þÇáÅäÓÇäþ þááåþ þíßæäþ þãÕÍæÈÇþ þÈÇáæÝÇÁþ þááåþ þæÇáÇÚÊÑÇÝþ þÈÝÖáåþ, þæßãÇþ þÌÇÁþ þÝíþ þÇáãÒÇãíÑ: "þþÈÇÑßíþ þíÇäÝÓíþ þÇáÑÈþ þæáÇþ þÊäÓíþ þßáþ þÍÓäÇÊåþ" (þãÒþ 103:1), þÝÇáÍÞíÞÉþ þßæäþ þÇáÅäÓÇäþ þáÇþ þíßÑãþ þÃÈÇåþ þæÃãåþ þåÐÇþ þãÚäÇåþ þÃäåþ þÃÛÝáþ þÍÓäÇÊþ þÇáÃÈþ þæÇáÃãþ, þæãËáþ þåÐÇþ þÇáÅäÓÇäþ þíßæäþ þÅäÓÇäÇðþ þÚÇÞÇðþ, þæÇááåþ þáÇþ þíãßäþ þÃäþ þíÞÈáþ þÚÈÇÏÉþ þãäþ þåÐÇþ þÇáÅäÓÇäþ, þáÃäþ þåÐåþ þÇáÚÈÇÏÉþ þßÇÐÈÉþ þæáÇþ þíãßäþ þÃäþ þÊßæäþ þÚÈÇÏÉþ þÕÇÏÞÉþ, þáÃäåþ þÅÐÇþ þßÇäþ þÊäßÑþ þáÃÈíåþ þæÃãåþ þæåãþ þÃæáþ þãäþ þÃÍÓäæÇþ þÅáíåþ, þÈáþ þÓÑþ þæÌæÏåþ þÝíþ þåÐåþ þÇáÍíÇÉþ, þÝÇááåþ þáÇþ þíÕÏÞþ þÃÈÏÇþ þÚÈÇÏÊåþ þáåþ, þÈáþ þíÚÊÈÑþ þÚÈÇÏÊåþ þäÇÝíÉþ þæßÇÐÈÉþ þæáÇþ þÞíãÉþ þáåÇþ.þ

æÇááåþ þäÝÓåþ þÃÚØÇäÇþ þÕæÑÉþ þáåÐÇþ þÇáÊßÑíãþ þÝíþ þãæÞÝþ þÇáãÓíÍþ þáåþ þÇáãÌÏþ þãäþ þãÑíãþ þæãäþ þíæÓÝþ, þæßæäþ þÇáßÊÇÈþ þÇáãÞÏÓþ þäÓÈþ þÅáíþ þÇáãÓíÍþ þÃäåþ þßÇäþ þÎÇÖÚÇþ þáÃÈæíåþ. þæßáãÉþ þÃÈæíåþ þåäÇþ þíæÓÝþ þíÚÊÈÑþ þÃÈÇþ þááãÓíÍþ þÈÕÝÉþ þÇÚÊÈÇÑíÉþ, þÝíæÓÝþ þáíÓþ þáåþ þÏæÑþ þÇáÃÈþ þáÃäåþ þáãþ þíßäþ þÃÈÇþ þÍÞíÞíÇþ þÈáþ þßÇäþ þÃÈÇþ þÅÚÊÈÇÑíÇþ, þæßáãÉþ þÃÈþ þÇÚÊÈÇÑíþ þåäÇþ þãËáþ þÇáØÝáþ þÇáíÊíãþ þÝÚãåþ þÃæþ þÃÍÏþ þãäþ þÇáÃÞÑÈÇÁþ þÝíþ þÇáÃÓÑÉþ þÑÈÇåþ þÝíÚÊÈÑþ þÃÈÇþ þáåþ þÚáíþ þÇáÑÛãþ þãäþ þÃäåþ þáíÓþ þãäþ þÕáÈåþ, þáßäåþ þíÚÊÈÑþ þÃÈÇþ þÇÚÊÈÇÑíÇþ, þÝÇáÅäÓÇäþ þÇáÐíþ þíÑÈíåþ þÃæþ þÇáÐíþ þíÑÚÇåþ þíÚÊÈÑþ þßÇáÃÈþ, þæÑÈãÇþ þÝíþ þÈÚÖþ þÇáÃÍíÇäþ þÃåãþ þãäþ þÇáÃÈþ, þÝÝíþ þÇáßÊÇÈþ þÇáãÞÏÓþ þßáãÉþ þÃÈæíåþ, þÇáãÞÕæÏþ þÈåÇþ þãÑíãþ þæíæÓÝþ, þáßäþ þíæÓÝþ þáÇþ þíÚÏþ þÃÈÇþ þÍÞíÞíÇþ þáÃäþ þÇáÚÐÑÇÁþ þãÑíãþ þßÇäÊþ þØÇåÑÉþ þæßÇäÊþ þÈÊæáÇþ, þÅäãÇþ þíæÓÝþ þíÚÏþ þÃÈÇþ þÇÚÊÈÇÑíÇþ þÚáíþ þÃÓÇÓþ þÃäåþ þÑÚÇåþ þæÕÇÍÈåþ þÝíþ þßáþ þÑÍáÇÊåþ, þÍÊíþ þæÕáþ þÓíÏäÇþ þáåþ þÇáãÌÏþ þÅáíþ þÓäþ 16 þÓäÉþ, þæßÇäþ þåæþ þÇáäÌÇÑþ þÇáÐíþ þíÚæáþ þÇáÃÓÑÉþ þæíÑÚíþ þÇáÃÓÑÉþ, þÝãäþ þåäÇþ þããßäþ þÃäþ þíÚÊÈÑþ þíæÓÝþ þÃÈÇþ þÇÚÊÈÇÑíÇþ þÚáíþ þåÐÇþ þÇáäÍæþ. þÇáãåãþ þÅÐÇþ þßÇäþ þÇáßÊÇÈþ þÇáãÞÏÓþ þíÞæáþ þÅäþ þÇáãÓíÍþ þäÝÓåþ þÈÌáÇáåþ þæåæþ þÇáÅáåþ þßÇäþ þÎÇÖÚÇþ þáãÑíãþ þæíæÓÝþ. þåÐÇþ þÇáÊÚÈíÑþ þÇáÌãíáþ þÇáÐíþ þÊÎÑÌþ þãäåþ þÇáãÚÇäíþ þÇáßÈíÑÉþ þÇáÑæÍÇäíÉþ þÇáÊíþ þããßäþ þÃäþ þÊÓÊÞíþ þãäþ þåÐÇþ þÇáæÖÚþ, þÃäþ þíÖÚþ þÇáãÓíÍþ þæåæþ þÅáåþ þÇáßæäþ þäÝÓåþ þÝíþ þæÖÚþ þÅäÓÇäþ þíÎÖÚþ, þæßáãÉþ þíÎÖÚþ þåäÇþ þÊÏáþ þÚáíþ þÃäþ þÇáãÓíÍþ þáãþ þíßäþ þãËáþ þÇáÃæáÇÏþ þÇáÃÔÞíÇÁþ þÇáÐíäþ þÂÈÇÄåãþ þæÃãÇÊåãþ þíÃãÑæäåãþ þÈÔÆþ þÝíÚãáæäþ þÖÏåþ.. þáÇþ þÃÊÕæÑþ þÈÊÇÊÇþ þÃäåþ þÍÏËþ þÔÆþ þãäþ þåÐÇþ þÇáÞÈíáþ, þÝßáãÉþ þÎÇÖÚÇþ þáåãÇþ þÈãÚäíþ þÅíÌÇÈíþ, þæåæþ þÊÚÈíÑþ þßÈíÑþ þæÌãíáþ þíÚØíäÇþ þÝÑÕÉþ þáÃäþ þäÝåãþ þÇáßÑÇãÉþ þÇáÊíþ þÃÚØÇåÇþ þÇááåþ þáãÑíãþ þæíæÓÝþ, þÈÃäþ þÇáßÊÇÈþ þÇáãÞÏÓþ þíÚÈÑþ þÈÃäþ þãáßþ þÇáÓãæÇÊþ þæÇáÃÑÖþ þÌÚáþ þäÝÓåþ þÝíþ þåÐÇþ þÇáæÖÚþ þÃäþ þíßæäþ þÎÇÖÚÇþ þáãÑíãþ þæíæÓÝþ.þ

æåäÇþ þÇáßÊÇÈþ þÇáãÞÏÓþ þíÞÏãþ þÇáãÓíÍþ þãÚáãÇþ þÈÇáãËÇáþ þæßÇäþ þíäÝÐþ þáåÇþ þÑÛÈÇÊåÇþ þæíáÈíþ þØáÈåÇþ þæåäÇßþ þÞÕÕþ þßËíÑÉþ þÝíþ þÃÑÖþ þãÕÑþ þßÇäþ þÇáãÓíÍþ þíÊÏÎáþ þÝíþ þÈÚÖþ þÇáãæÇÞÝþ þæíÑÔÏþ þÃãåþ þÎÇÕÉþ þÃäåÇþ þßÇäÊþ þÕÈíÉþ þÕÛíÑÉþ þÝíþ þÓäþ 13 þÃæþ 14 þÓäÉþ þæßÇäÊþ þÊÖíÞþ þãäþ þÈÚÖþ þÇáãæÇÞÝþ þÎÕæÕÇþ þÚäÏãÇþ þÊßæäþ þãÖØåÏÉþ þáßäþ þåæþ þãäþ þæÞÊþ þáÂÎÑþ þßÇäþ þíÚØíåÇþ þÇáÅÑÔÇÏþ þæÇáÊæÌíåþ.þ

æÞáäÇþ þÅäåþ þÔÑÝþ þáãÑíãþ þßÃãþ þÈÃäþ þÃæáþ þãÚÌÒÉþ þÌåÇÑíÉþ þÕäÚåÇþ þÇáãÓíÍþ þßÇäÊþ þåíþ þãÚÌÒÉþ þÊÍæíáþ þÇáãÇÁþ þÅáíþ þÎãÑþ þÝíþ þÚÑÓþ þÞÇäÇþ þÇáÌáíáþ, þÇÓÊÌÇÈÉþ þáØáÈþ þÇáÚÐÑÇÁþ þãÑíãþ, þÝåÐÇþ þÊßÑíãþ þáãÑíãþ þæÔÑÝþ þáãÑíãþ þæÈÇáÊÇáíþ þÔÑÝþ þááÃãæãÉþ þßáåÇþ, þæÇáãÓíÍþ þäÝÓåþ þÃÎÐþ þíÑÏÏþ þÝíþ þÇáÚåÏþ þÇáÌÏíÏþ þáßáþ þÅäÓÇäþ þÃßÑãþ þÃÈÇßþ þæÃãßþ þæåæþ þÇáÃãÑþ þÇáÕÇÏÑþ þÝíþ þÇáæÕíÉþ þÇáÎÇãÓÉþ þÇáÐíþ þÌÇÁþ þÝíþ þÓÝÑþ þÇáÎÑæÌþ, þããÇþ þíÏáþ þÚáíþ þÃäþ þÇáÅäÓÇäþ þãØÇáÈþ þÈÐáßþ þÝíþ þÇáÚåÏþ þÇáÌÏíÏþ.þ

ÔÝÞÉþ þÇáæÇáÏíäþ:þ

æÅÐÇþ þßäÇþ þäÓãÚþ þÃÍíÇäÇþ þÚäþ þÃÈþ þÛÖÈþ þÚáíþ þÇÈäåþ þæØÑÏåþ þãäþ þÈíÊåþ, þÃæþ þÃãþ þÏÚÊþ þÚáíþ þÇÈäåÇþ þæÛÖÈÊþ þÚáíåþ, þÝÊÃßÏþ þÊãÇãÇþ þÃäåþ þáíÓþ þãäþ þÇáÓåáþ þÃäþ þÇáÃÈþ þÃæþ þÇáÃãþ þíÝÚáÇäþ þÐáßþ, þÅáÇþ þÅÐÇþ þßÇäþ þÝÚáÇþ þÅËÇÑÉþ þÇÈäåþ þÌÚáÊåþ þíäÓíþ þÍäÇäåþ þæÑÞÊåþ, þáÃäþ þÇáßÊÇÈþ þÇáãÞÏÓþ þíÞæáþ þßãÇþ þíÔÝÞþ þÇáÃÈþ þÚáíþ þÇáÈäíäþ þíÔÝÞþ þÇáÑÈþ þÚáíþ þÎÇÆÝíåþ (þãÒþ 103:13), þÝãäÓæÈþ þááÃÈþ þÃäåþ þíÔÝÞþ þÚáíþ þÃæáÇÏåþ, þÝåÐåþ þÇáÔÝÞÉþ þÅÐÇþ þÝÞÏåÇþ þÇáÃÈþ þÝíþ þÈÚÖþ þÇáÃÍíÇäþ þÝÝíþ þÇáÛÇáÈþ þíßæäþ þãÕÏÑåÇþ þÃäþ þÇáÇÈäþ þÝÚáþ þÝÚáÉþ þÔäíÚÉþ, þÈÍíËþ þÅäåþ þÂËÇÑþ þÇáÃÈþ þæÃØÝÃþ þÌÐæÉþ þÇáÔÝÞÉþ þÝíþ þÞáÈåþ þäÍæþ þÇÈäåþ, þæÊæÌÏþ þÕæÑÉþ þÚãáíÉþ þáåÐåþ þÇáãÓÃáÉþ, þÃÈÔÇáæãþ þÞÇãþ þÚáíþ þÃÈíåþ þÏÇæÏþ þæÞÇÏþ þÌíÔÇþ þÖÏþ þÃÈíåþ þæßÇäþ þíÞÕÏþ þÃäþ þíÞÊáþ þÃÈÇåþ þáíÍáþ þãÍáåþ þÝíþ þÇáãáßþ, þæÎÑÌþ þÏÇæÏþ þãÊÛØíþ þÈÇáãÓæÍþ þæåÐåþ þÚáÇãÉþ þÃäåþ þãÊÃáãþ þßíÝþ þíÞæãþ þÇÈäåþ þÚáíåþ, þæÃÕÈÍþ þÇÈäåþ þíÞæÏþ þÍÑßÉþ þÖÏþ þÃÈíåþ, þÝåÐåþ þãÓÃáÉþ þßÇäÊþ þÔäíÚÉþ þÌÏÇþ, þæáÐáßþ þßÇäÊþ þãæÌÚÉþ þáÞáÈþ þÏÇæÏþ, þæáæþ þÃäþ þÏÇæÏþ þäÝÓåþ þæÌÏþ þÝíåÇþ þäæÚÇþ þãäþ þÇáÌÒÇÁþ þÇáÅáåíþ þÚáíþ þÃÎØÇÆåþ þÃæþ þÚáíþ þÎØÇíÇåþ, þÍÊíþ þÚäÏãÇþ þÔÊãåþ þæÇÍÏþ þÇÓãåþ þÔãÚíþ þÈäþ þÌíÑÇþ, þÊÍãÓþ þæÇÍÏþ þãäþ þÑÌÇáåþ þæÃÑÇÏþ þÃäþ þíÖÑÈþ þÔãÚíþ þÈäþ þÌíÑÇþ, þæÞÇáþ þßíÝþ þíÌÑÄþ þåÐÇþ þÇáßáÈþ þÚáíþ þÓíÏíþ þÇáãáßþ, þÝÞÇáþ þáåþ þÏÇæÏþ þÇÊÑßåþ þÅäþ þÇáÑÈþ þÞÇáþ þáåþ þÇÔÊãþ þÏÇæÏþ, þæãÚäíþ þÐáßþ þÃäþ þÏÇæÏþ þÇÚÊÈÑþ þÃäþ þÔÊíãÉþ þÔãÚíþ þÇÈäþ þÌíÑÇþ þßÇäÊþ þÌÒÇÁÇþ þÚÇÏáÇþ þÚáíþ þÃÎØÇÆåþ, þæåÐÇþ þíÏáþ þÚáíþ þÊÞæíþ þÏÇæÏþ þÃäåþ þÇÚÊÈÑþ þäÝÓåþ þßãÇþ þÞÇáþ: þÎØíÆÊíþ þÃãÇãíþ þÝíþ þßáþ þÍíäþ, þÝÕÇÑÊþ þÎØíÆÊåþ þÊØÇÑÏåþ, þæáÐáßþ þÚäÏãÇþ þÑÃíþ þÃäþ þÇÈäåþ þÞÇãþ þÚáíåþ þÇÚÊÈÑþ þÃäþ þåÐåþ þÇáÚãáíÉþ þåíþ þÝíþ þÇáæÇÞÚþ þãÞÇÈáþ þÎØíÆÊåþ þÃãÇãþ þÇááåþ, þáÃäåþ þÅÐÇþ þÃÑÖÊþ þÇáÑÈþ þØÑÞþ þÅäÓÇäþ þÌÚáþ þÍÊíþ þÃÚÏÇÆåþ þíÓÇáãæäåþ, þÇáãÈÏÃþ þÇáãæÌæÏþ þÝíþ þÇáßÊÇÈþ þÇáãÞÏÓþ. þÝßæäþ þÇáÇÈäþ þíÞæãþ þÚáíþ þÃÈíåþ þåÐåþ þÚãáíÉþ þÃÎÐåÇþ þÏÇæÏþ þÈßáþ þÇáÇÊÖÇÚþ þæÇÚÊÈÑþ þÃäåÇþ þãÞÇÈáþ þÌÒÇÁþ þáÎØíÆÊåþ, þæáÐáßþ þÇÊÖÚþ þÌÏÇþ þæÊÛØíþ þÈãÓæÍþ þæåæþ þãØÑæÏþ þãäþ þÇáãáßþ, þæÊÑßþ þÚÇÕãÉþ þãáßåþ þæÊãÔíþ þãÊÛØíÇþ þÈÇáãÓæÍþ, þÇáãåãþ þÇäÊåÊþ þÇáãÓÃáÉþ þÈÃäþ þÃäÕÇÑþ þÏÇæÏþ þÇäÊÕÑæÇþ þÚáíþ þÑÌÇáþ þÃÈÔÇáæãþ, þæÔÇÁþ þÇááåþ þÃäþ þÃÈÔÇáæãþ þÊÚáÞþ þÑÃÓåþ þÝíþ þÃÛÕÇäþ þÇáÈØãÉþ þËãþ þÖÑÈþ þæãÇÊþ þæÇÚÊÈÑþ þÐáßþ þÞÖÇÁþ þÅáåíÇþ, þÝáãÇþ þãÇÊþ þÃÈÔÇáæãþ þßÇäþ þÏÇæÏþ þÝíþ þÍÇáÉþ þãÑÉþ þæÃÎÐþ þíÈßíþ, þæíÞæáþ þíÇþ þÇÈäíþ þÃÈÔÇáæãþ þíÇþ þÇÈäíþ þÃÈÔÇáæãþ þæßÇäþ þÈßÇÄåþ þãÓÊãÑÇþ, þæåÐÇþ þíÏáþ þÚáíþ þãÔÇÚÑþ þÇáÃÈþ þÈÇáÑÛãþ þãäþ þÃäþ þÇÈäåþ þÚÇÞþ þæßÇäþ þíÑíÏþ þÃäþ þíÞÊáþ þÃÈÇåþ. þæáãþ þÊßäþ þÇáãÓÃáÉþ þãÌÑÏþ þãÓÃáÉþ þÍÑÈþ þÝÞØþ þÈáþ þßÇäÊþ þÍÑÈÇþ þäÝÓíÉþ þæËæÑÉþ þÃÏÈíÉþ, þæÌÚáþ þÇáäÇÓþ þíÞæãæäþ þÚáíþ þÃÈíåþ, þßáþ þåÐåþ þÇáÝÙÇÚÉþ, þæãÚþ þÐáßþ þÏÇæÏþ þÃÎÐþ þíÈßíþ, þáÏÑÌÉþ þÃäþ þíæÂÈþ þÛÖÈþ þÌÏÇþ þÚáíþ þÏÇæÏþ þæåæþ þÑÆíÓþ þÇáÌíÔþ, þæÞÇáþ þáåþ þÇáíæãþ þíæãþ þÇäÊÕÇÑþ þæÃäÊþ þÊÈßíþ, þÅÐÇþ þáãþ þÊãÓÍþ þÚíäíßþ þæÎÑÌÊþ þááÔÚÈþ þæØíÈÊþ þÞáæÈþ þÇáäÇÓþ þßáäÇþ þÓääÕÑÝþ þÚäßþ, þåÐåþ þåíþ þãÔÇÚÑþ þÇáÃÈæÉþ þÚäÏþ þÏÇæÏþ þäÍæþ þÇÈäåþ þÚáíþ þÇáÑÛãþ þãäþ þÃäþ þÇÈäåþ þßÇäþ þÚÇÞÇþ, þÝÔÝÞÉþ þÇáÃÈþ þÚáíþ þÇáÇÈäþ þãÐßæÑÉþ þÝíþ þÇáßÊÈþ þÇáãÞÏÓÉþ þÅäåÇþ þäãæÐÌþ þÃæþ þÏáíáþ þÚáíþ þÑãÒþ þáÔÝÞÉþ þÇáÑÈþ þÚáíþ þÇáäÇÓþ.þ

þ***þ

ÅßÑÇãþ þÇáæÇáÏíäþ þíÃÎÐþ þÕæÑÇþ þßËíÑÉþ þÌÏÇþ þãäåÇþ þÃÓáæÈþ þÇáÊÚÇãáþ þãÚþ þÇáæÇáÏíäþ, þÃÓáæÈþ þÇáÍÏíËþ, þÇááåÌÉþ þÇáØíÈÉþ, þæÚÏãþ þÇáäÑÝÒÉþ þæÇáÕæÊþ þÇáÚÇáíþ þÝíþ þÇáÍÏíËþ þæÇáÚÕÈíÉþ, þæÇáæÌæÏþ þÝíþ þÍÖÑÉþ þÇáÃÈþ þæÇáÃãþ þíÞÊÖíþ þÂÏÇÈÇþ þãÚíäÉþ, þÝíþ þØÑíÞÉþ þÇáÌáæÓþ, þæÚÏãþ þÔÊíãÉþ þÇáæÇáÏíäþ þÃæþ þÅåÇäÊåãÇþ, þÚÇÏÉþ þÇáÃãþ þÊßæäþ þãÙáæãÉþ þáÃäþ þÇáÇÈäþ þíÝÑÞþ þÝíþ þÇáãÚÇãáÉþ þÈíäþ þÃÈíåþ þæÃãåþ þáÃäåþ þíÎÇÝþ þÃÈÇåþ þÃäþ þíÖÑÈåþ þÃæþ þíØÑÏåþ, þÝÇáÃãþ þÍäæäÉþ þæÑÞíÞÉþ þæÇáÇÈäþ þíÓÊÛáþ þåÐÇþ þÇáÍäÇäþ þæáÐáßþ þäÍäþ þäÚØíþ þÇáÅßÑÇãþ þááÃÈþ þÃßËÑþ þãäþ þÇáÃãþ þäÊíÌÉþ þÇáÎæÝþ, þáßäþ þÇáãÝÑæÖþ þÃäþ þÊÃÎÐþ þäÝÓþ þÇáÏÑÌÉþ þãäþ þÅßÑÇãþ þÇÈäåÇþ þÃæþ þÈäÊåÇþ, þæÇáÅßÑÇãþ þáÇþ þíßæäþ þÈÇáäæÇÍíþ þÇáÓáÈíÉþ þÝÞØþ þæáßäþ þÈÇáäæÇÍíþ þÇáÅíÌÇÈíÉþ, þÃíÖÇþ þäÎÏãåãþ þæäÓÇÚÏåãþ þæäÍãáåãþ þßãÇþ þÍãáæäÇþ þæáÇþ þäÓÊäßÝþ þãäþ þÞíÇãäÇþ þÈåÐÇþ þÇáæÇÌÈþ. þäÍãáåãþ þÈÇáãÚäíþ þÇáãÇÏíþ þááßáãÉþ, þÅäþ þÇáæÇÍÏþ þÝÚáÇþ þíÍãáþ þÃÈÇåþ þæÃãåþ þÝíþ þÍÇáÉþ þÇáÍÇÌÉþ þÅáíþ þÐáßþ þáÃäåþ þáÇþ þíÞÏÑþ þÃäþ þíãÔíþ, þÝäÍãáåãþ þÝíþ þÔíÎæÎÊåãþ, þæäÍãáåãþ þÃíÖÇþ þÈãÚäíþ þÃääÇþ þäÍãáþ þãÊÇÚÈåãþ, þÝÇáÃÈþ þæÇáÃãþ þÝíþ þãÑÖåãþ þÃæþ þÝíþ þÔíÎæÎÊåãþ þÊßæäþ þáåãþ þãÊÇÚÈþ, þÈãÚäíþ þÃäßþ þÊÎÏãåþ þÝíþ þÔíÎæÎÊåþ þÃæþ þÝíþ þãÑÖåþ þÃæþ þÝíþ þÚÌÒåþ, þáíÓþ þÝÞØþ þÃäßþ þÊÍÖÑþ þáåþ þÇáÏßÊæÑþ þÃæþ þÇáÏæÇÁþ, þæáßäþ þÞÏþ þíÞÊÖíþ þÇáÃãÑþ þÃäßþ þÃäÊþ þÊÍãáåþ þÝÚáÇþ, þåäÇßþ þãËáþ þÚÇãíþ þíÞæáþ: þÇáæáÏþ þááßÝäþ þæÇáÈäÊþ þááÚÝäþ þÃíþ þÃäþ þÇáÈäÊþ þÊÍãáþ þÃæÓÇÎþ þÃãåÇþ þæÊäÙÝåÇþ þæÊÍãíåÇþ þåÐÇþ þåæþ þÇáÚÝäþ, þæÇáæáÏþ þááßÝäþ þÃíþ þíÔÊÑíþ þÇáßÝäþ þæíäÝÞþ þÚáíþ þÌäÇÒÉþ þÃÈíåþ þÃæþ þÌäÇÒÉþ þÃãåþ, þæáÇþ þíÊÑßåãÇþ þáÂÎÑíäþ þíÞæãæäþ þÈåÐÇþ þÇáæÇÌÈþ, þáÇþ..... þÃäÊþ þÚáíßþ þÞÈáþ þÃíþ þÅäÓÇäþ þÂÎÑþ þÃäßþ þÃäÊþ þÊÞæãþ þÈåÐåþ þÇáÎÏãÉþ, þÝåäÇþ þÅßÑÇãþ, þáßäþ þåäÇßþ þãÚäíþ þÂÎÑþ þááÅßÑÇãþ, þæåæþ þÇáÅÚÇáÉþ, þÇáÅÚÇáÉþ þÃíþ þÃäåþ þíÚæáþ þÃÈÇåþ þæÃãåþ þÝíþ þÔíÎæÎÊåãÇþ þÃæþ þÝíþ þÚÌÒåãÇþ þÃæþ þÝíþ þãÑÖåãÇþ þæíäÝÞþ þÚáíåãÇþ.þ

ÝÇáÅßÑÇãþ þáíÓþ þÝÞØþ þÃäþ þÇáÇÈäþ þíßæäþ þãÄÏÈÇþ þÝíþ þÚáÇÞÊåþ þÈÃÈíåþ þæÃãåþ, þÝíþ þÃÏÈþ þÇáÎØÇÈþ þÃæþ þÃÏÈþ þÇáÍÖæÑþ þÝíþ þÍÖÑÉþ þÇáÃÈþ þæÇáÃãþ, þæßíÝþ þíÞÇÈáåãÇþ þæßíÝþ þíÞÝþ þÝíþ þÍÖÑÊåãÇþ þæãÇþ þÅáíþ þÐáßþ, þæáßäþ þÃíÖÇþ þÃäåþ þíÚæáþ þÇáÃÈþ þæÇáÃãþ þÝíþ þÇáÔíÎæÎÉþ þæÝíþ þÇáãÑÖþ þæíäÝÞþ þÚáíåãÇþ, þæíÚÊÈÑþ þÃäþ þåÐÇþ þÇáÅäÝÇÞþ þæåÐåþ þÇáÅÚÇäÉþ þæÇÌÈþ þæáíÓþ þÝÖáÇþ þãäåþ, þáÃäåþ þíÑÏþ þÌãíáþ þÃÈíåþ þæÃãåþ.þ


<< ÇáãæÖæÚ ÇáÊÇáì ÑÌæÚ áÞÇÆãÉ ÇáãæÇÖíÚ >> ÇáãæÖæÚ ÇáÓÇÈÞ >>  
ÅÊÕá ÈãæÞÚ ãÓíÍì | ãä äÍä | ÓíÇÓÉ ãæÞÚ ãÓíÍì
Copyright © 2008 Masi7i.com. All rights reserved.
Site Designed By Egygo.net, Managed by M3webz.com forWeb Design Egypt