ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆíÓíÉ
بحث مخصص
ÃáÍÇä | ÊÑÇäíã | ßÊÈ | ÊÃãáÇÊ | ßäÓíÇÊ | ãÌáÇÊ | ãÞÇáÇÊ | ÈÑÇãÌ
ÞÇáæÇ Úä ÇáãÓíÍ | ÇÓÆáÉ
ÇáßÊÇÈ ÇáãÞÏÓ | Ïáíá ÇáãæÇÞÚ | ßäæÒ ÇáÊÓÈíÍ
ÃÎÈÇÑ ãÓíÍíÉ | ÓÊÇáÇíÊ | ÃÞæÇá ÇáÃÈÇÁ | ãæÇåÈ | ÅßáíÑíßíÉ | ÇáÎÏãÉ | ÝíÏíæ | ÞÏíÓíä
May 23, 2019
ÃÎÈÑ ÕÏíÞß Úä ãÓíÍì ÅÌÚá ãÓíÍì ÕÝÍÊß ÇáÑÆíÓíÉ ÕÝÍÉ ãÓíÍì ÇáÑÆíÓíÉ
ÇáãßÊÈÉ ÇáÞÈØíÉ > ãÞÇáÇÊ

ãÝåæã ÛÓá ÇáÇÑÌá ÇáÞãÕ ÈíÔæí ßÇãá

<< ÇáãæÖæÚ ÇáÊÇáì ÑÌæÚ áÞÇÆãÉ ÇáãæÇÖíÚ >> ÇáãæÖæÚ ÇáÓÇÈÞ >>  
äÔÑÊ ÈæÇÓØÉ
Amir_merman
Search
Date Submitted: 3/26/2008 11:35 am
Status: Approved Views: 4481
 

" ÞóÇãó Úóäö ÇáúÚóÔóÇÁö æóÎóáóÚó ËöíóÇÈóåõ æóÃóÎóÐó ãöäúÔóÝóÉð æóÇÊøóÒóÑó ÈöåóÇ , Ëõãøó ÕóÈøó ãóÇÁð Ýöí ãöÛúÓóáò æóÇÈúÊóÏóÃó íóÛúÓöáõ ÃóÑúÌõáó ÇáÊøáÇóãöíÐö æóíóãúÓóÍõåóÇ ÈöÇáúãöäúÔóÝóÉö ÇáøóÊöí ßóÇäó ãõÊøóÒöÑÇð ÈöåóÇ. ÝóÌóÇÁó Åöáóì ÓöãúÚóÇäó ÈõØúÑõÓó. ÝóÞóÇáó áóåõ ÐóÇßó: «íóÇ ÓóíøöÏõ ÃóäúÊó ÊóÛúÓöáõ ÑöÌúáóíøó!» ÃóÌóÇÈó íóÓõæÚõ: «áóÓúÊó ÊóÚúáóãõ ÃóäúÊó ÇáÂäó ãóÇ ÃóäóÇ ÃóÕúäóÚõ æóáóßöäøóßó ÓóÊóÝúåóãõ ÝöíãóÇ ÈóÚúÏõ». ÞóÇáó áóåõ ÈõØúÑõÓõ: «áóäú ÊóÛúÓöáó ÑöÌúáóíøó ÃóÈóÏÇð!» ÃóÌóÇÈóåõ íóÓõæÚõ: «Åöäú ßõäúÊõ áÇó ÃóÛúÓöáõßó ÝóáóíúÓó áóßó ãóÚöí äóÕöíÈñ». ÞóÇáó áóåõ ÓöãúÚóÇäõ ÈõØúÑõÓõ: «íóÇ ÓóíøöÏõ áóíúÓó ÑöÌúáóíøó ÝóÞóØú Èóáú ÃóíúÖÇð íóÏóíøó æóÑóÃúÓöí». ÞóÇáó áóåõ íóÓõæÚõ: «ﭐáøóÐöí ÞóÏö ÇÛúÊóÓóáó áóíúÓó áóåõ ÍóÇÌóÉñ ÅöáÇøó Åöáóì ÛóÓúáö ÑöÌúáóíúåö Èóáú åõæó ØóÇåöÑñ ßõáøõåõ. æóÃóäúÊõãú ØóÇåöÑõæäó æóáóßöäú áóíúÓó ßõáøõßõãú». áÃóäøóåõ ÚóÑóÝó ãõÓóáøöãóåõ áöÐóáößó ÞóÇáó: «áóÓúÊõãú ßõáøõßõãú ØóÇåöÑöíäó».

 

ÝóáóãøóÇ ßóÇäó ÞóÏú ÛóÓóáó ÃóÑúÌõáóåõãú æóÃóÎóÐó ËöíóÇÈóåõ æóÇÊøóßóÃó ÃóíúÖÇð ÞóÇáó áóåõãú: «ÃóÊóÝúåóãõæäó ãóÇ ÞóÏú ÕóäóÚúÊõ Èößõãú¿  ÃóäúÊõãú ÊóÏúÚõæäóäöí ãõÚóáøöãÇð æóÓóíøöÏÇð æóÍóÓóäÇð ÊóÞõæáõæäó áÃóäøöí ÃóäóÇ ßóÐóáößó.  ÝóÅöäú ßõäúÊõ æóÃóäóÇ ÇáÓøóíøöÏõ æóÇáúãõÚóáøöãõ ÞóÏú ÛóÓóáúÊõ ÃóÑúÌõáóßõãú ÝóÃóäúÊõãú íóÌöÈõ Úóáóíúßõãú Ãóäú íóÛúÓöáó ÈóÚúÖõßõãú ÃóÑúÌõáó ÈóÚúÖò  áÃóäøöí ÃóÚúØóíúÊõßõãú ãöËóÇáÇð ÍóÊøóì ßóãóÇ ÕóäóÚúÊõ ÃóäóÇ Èößõãú ÊóÕúäóÚõæäó ÃóäúÊõãú ÃóíúÖÇð.  ÇóáúÍóÞøó ÇáúÍóÞøó ÃóÞõæáõ áóßõãú: Åöäøóåõ áóíúÓó ÚóÈúÏñ ÃóÚúÙóãó ãöäú ÓóíøöÏöåö æóáÇó ÑóÓõæáñ ÃóÚúÙóãó ãöäú ãõÑúÓöáöåö.  Åöäú ÚóáöãúÊõãú åóÐóÇ ÝóØõæÈóÇßõãú Åöäú ÚóãöáúÊõãõæåõ. " (íæ 13)

 

 

"ãÍÈÉ íÓæÚ áäÇ ÊÙåÑ Ýí ÇßÊÔÇÝ Ãä ÇáåäÇ åæ íÓæÚ ÇáÐí ÌÇÁ áíÎáÕ áÇ áíåáß. ÝíÓæÚ æÍÏå åæ ÇáÐí íÞÏÑ Ãä íÍÊãá ÖÚÝ ÇáÇäÓÇä ÚäÏãÇ áÇ íÞÏÑ Çí ÇäÓÇä Ãä íÍÊãá ÖÚÝäÇ Èá íáÝÙäÇ , æßãÇ Ãäå áÇ íÍÊãá ÞÐÇÑÉ ÇáØÝá ÅáÇ Ããå¡ ßÐáß áÇ íÍÊãá ÞÐÇÑÊäÇ æÃæÓÇÎäÇ äÍä ÇáÎØÇÉ ÇáÇ íÓæÚ æ ÇÈÇäÇ ÇáÓãÇæí. ÝíÓæÚ ÑÝÖ ÇáÌáæÓ Ýí ãÓÊæì ÇáÊáÇãíÐ æÃÕÑ Úáì ÇáÌáæÓ ÚäÏ ÃÞÏÇãåã áíÛÓá ÃæÓÇÎåã. Çä ÇáÑÈ ÞÇã Úä ÇáÚÔÇÁ æßÔÝ áäÇ ÃÚãÇÞ ÍÈå áäÇ: ÛÐ Çäå ÈÇÕÑÇÑ ÔÏíÏ ÌÏÇð íÑíÏ Ãä íÌáÓ ÚäÏ ÃÞÏÇã ÈØÑÓ æÇáÊáÇãíÐ æÚäÏ ÇÞÏÇãäÇ ÌãíÚÇð áíÛÓá æÓÎ ÇÑÌáäÇ ÇáÐí áÇ íÍÊãá ÅäÓÇä ÂÎÑ Ãä íÞÊÑÈ ãäåÇ "

ÈåÐÇ íÚáãäÇ ÇáÑ È Çä äÛÓá ÇÎØÇÁ ÇáÇÎÑíä æääÞí ÇËÇãåã ááÈäíÇä . ÝÇáÚÙíã ÈíääÇ åæ ÎÇÏã Çáßá . æáíÓ åäÇß ØÇåÑ íØáÈ Çä áÇ ÊÛÓá ÞÏãÇÉ . áÐÇ ÝáäØáÈ ãä ÇáÑÈ ãÚ ÈØÑÓ ÇáÑÓæá ÞÇÆáÇ : «íóÇ ÓóíøöÏõ áóíúÓó ÑöÌúáóíøó ÝóÞóØú Èóáú ÃóíúÖÇð íóÏóíøó æóÑóÃúÓöí» ææÞÇá ÇáÑÈ áÊáÇãíÐÉ "ÝóÅöäú ßõäúÊõ æóÃóäóÇ \áÓøóíøöÏõ æó\áúãõÚóáøöãõ ÞóÏú ÛóÓóáúÊõ ÃóÑúÌõáóßõãú ÝóÃóäúÊõãú íóÌöÈõ Úóáóíúßõãú Ãóäú íóÛúÓöáó ÈóÚúÖõßõãú ÃóÑúÌõáó ÈóÚúÖò áÃóäøöí ÃóÚúØóíúÊõßõãú ãöËóÇáÇð ÍóÊøóì ßóãóÇ ÕóäóÚúÊõ ÃóäóÇ Èößõãú ÊóÕúäóÚõæäó ÃóäúÊõãú ÃóíúÖÇð." ( íæ13 :14 )

 

"åóÐöåö åöíó æóÕöíøóÊöí Ãóäú ÊõÍöÈøõæÇ ÈóÚúÖõßõãú ÈóÚúÖÇð ßóãóÇ ÃóÍúÈóÈúÊõßõãú. áóíúÓó áÃóÍóÏò ÍõÈøñ ÃóÚúÙóãõ ãöäú åóÐóÇ Ãóäú íóÖóÚó ÃóÍóÏñ äóÝúÓóåõ áÃóÌúáö ÃóÍöÈøóÇÆöåö. ÃóäúÊõãú ÃóÍöÈøóÇÆöí Åöäú ÝóÚóáúÊõãú ãóÇ ÃõæÕöíßõãú Èöåö" íæ 15: 12


<< ÇáãæÖæÚ ÇáÊÇáì ÑÌæÚ áÞÇÆãÉ ÇáãæÇÖíÚ >> ÇáãæÖæÚ ÇáÓÇÈÞ >>  
ÅÊÕá ÈãæÞÚ ãÓíÍì | ãä äÍä | ÓíÇÓÉ ãæÞÚ ãÓíÍì
Copyright © 2008 Masi7i.com. All rights reserved.
Site Designed By Egygo.net, Managed by M3webz.com forWeb Design Egypt