ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆíÓíÉ
بحث مخصص
ÃáÍÇä | ÊÑÇäíã | ßÊÈ | ÊÃãáÇÊ | ßäÓíÇÊ | ãÌáÇÊ | ãÞÇáÇÊ | ÈÑÇãÌ
ÞÇáæÇ Úä ÇáãÓíÍ | ÇÓÆáÉ
ÇáßÊÇÈ ÇáãÞÏÓ | Ïáíá ÇáãæÇÞÚ | ßäæÒ ÇáÊÓÈíÍ
ÃÎÈÇÑ ãÓíÍíÉ | ÓÊÇáÇíÊ | ÃÞæÇá ÇáÃÈÇÁ | ãæÇåÈ | ÅßáíÑíßíÉ | ÇáÎÏãÉ | ÝíÏíæ | ÞÏíÓíä
September 20, 2019
ÃÎÈÑ ÕÏíÞß Úä ãÓíÍì ÅÌÚá ãÓíÍì ÕÝÍÊß ÇáÑÆíÓíÉ ÕÝÍÉ ãÓíÍì ÇáÑÆíÓíÉ
ÞäæÇÊ ãÓíÍíÉ > ÞÏíÓíä > ÇáÚÐÑÇÁ ãÑíã

ÇáÚÐÑÇÁ ãÑíã

+ ÝÊÇÉ ÝÞíÑÉ ÇÑÊÖÏÊ áäÝÓåÇ ÇáÃÊÚÇÈ æÃä ÊäÚÊ ÈÃÈÔÚ ÇáÃáÝÇÙ. æåÈÊ ßá ÍíÇÊåÇ ãä ÃÌá Úãá ÚÙíã ßáÝåÇ ÂáÇãÇð äÝÓíÉ áÇ ÊÍÊãáåÇ Ãì Ãã Ýì ÇáæÌæÏ¡ Ãä ÊÔÇåÏ áÍÙÇÊ ÊÚÐíÈ æ ãæÊ ÇÈäåÇ Ýì ÕãÊ ãä ÃÌá ÎáÇÕ ÃÚÏÇÆå. ÂãäÊ ÈæÚæÏ ÊÈÏæ ãÓÊÍíáÉ æ ÍÝÙÊ ßá ÔÆ Ýì ÞáÈåÇ. áÐÇ ÇÓÊÍÞÊ Ãä Êßæä áÄáÄÉ ÇáÓãÇÁ¡ ÝæÞ ÇáÌãíÚ ÍÊì ÇáãáÇÆßÉ. æ ÈÏáÇð Úä ÇáÃáÝÇÙ ÇáÌÇÑÍÉ ÕÇÑÊ ãØæÈÉ æ ÔÝíÚÉ ßá ÇáÎØÇÉ æ ÇáãÏÍæÑíä. ÕÇÑÊ ãËÇáÇð áßá ãÚÇäì ÇáÌãÇá Êáß ÇáããáæÁÉ ãÌÏÇð. ÍæÇÁ ÇáÌÏíÏÉ Ãã ÇáÞÏæÓ.

+ ÃÏåÔ ÚäÏãÇ ÃäÙÑß ÊÎÏãíä Ýí Çáåíßá ÈØÇÚÉ æÇÍÊãÇá æÇäÊ ãÇÒáÊ ØÝáÉ ÕÛíÑÉ ÊÍÊÇÌí ááÑÚÇíÉ æÊÍÊÇÌí Ãä íÎÏãß ÇáÂÎÑíä¡ æÃßËÑ ãÇ íÏåÔäí åæ ÎÖæÚß ÚäÏãÇ ÃÚáãæß ÈÃäß ÓÊÊÒæÌí ÈÑÌá ÔíÎ (íßÈÑ Úäß ßËíÑÇð) ßíÝ áã ÊÊÐãÑí ÃíÊåÇ ÇáÝÊÇÉ ÇáÕÛíÑÉ ÐÇÊ ÇáÇËäí ÚÔÑ ÓäÉ ¿! ßíÝ áã ÊØÇáÈí ÈÝÊì ÇáÃÍáÇã ÇáÐí íÞÑÈ ãäß ÓäÇð æÝßÑÇð ¿! æßíÝ ÎÖÚÊ áÊÊÒæÌí ÈÔíÎ ÝÞíÑ áä ÊÌÏí ãÚå ÅáÇ ßá ÈÄÓ ßá ÝÞÑ ßá ÊÚÈ¿
æßíÝ ÞÈáÊ ÈÔÇÑÉ ÇáãáÇß ÇáÐí ÃÚáãß Ãäß ÓÊÍÈáíä æÃäÊ ÚÐÑÇÁ ßíÝ ÂãäÊ ÈÞæáå Úáì ÇáÑÛã ãä ÇÓÊÍÇáÉ ÇáÃãÑ¿!æßíÝ ÑÖíÊ ÃíÊåÇ ÇáÚÝíÝÉ ÇáØÇåÑÉ ÇáÈÊæá ÇáäÞíÉ Ãä íäÙÑ Åáíß ÈäÙÑÇÊ ÅÊåÇã æÔßæß ããíÊÉ ¿! æßíÝ ÙáíÊ ÕÇãÊÉ Øæá åÐå ÇáÝÊÑÉ ßíÝ áã ÊÎÈÑí ÚãÇ ÑÃíÊö æãÇ ÓãÚÊö ãä ÇáãáÇß æßíÝ áã ÊÏÇÝÚí Úä äÝÓß æßíÝ áã ÊÊßÈÑí Ãæ ÊäÊÝÎí ¿! ßíÝ áã ÊäÙÑí áäÝÓß Úáì Ãäß ÃÝÖá ãä ßá ÇáÈÔÑ ÇáÐíä Úáì æÌå ßá ÇáãÓßæäÉ¿! æßíÝ ÐåÈÊ ÈÅÊÖÇÚß ÇáÚÌíÈ áÊÎÏãí ÃáíÕÇÈÇÊ ÈÚÏ Ãä ÃÎÐÊ æÚÏ ÈÃä ÊÕíÑí Ãã Çááå æÈÏÃÊ ÝÚáÇð ÊÔÚÑí Èå Ýí ÃÍÔÇÆß¿!!æßíÝ ÈÐáÊ ÐÇÊß æÎÏãÊíåÇ ÈÇáÑÛã ãä Ãäß ßäÊ Ýí äÝÓ ÙÑæÝåÇ ÊÞÑíÈðÇ æáß äÝÓ ÅÍÊíÇÌåÇ ááÑÇÍÉ ¿!!æßíÝ áã ÊÊÐãÑí æÃäÊ ãØÇáÈÉ Ãä ÊÓÇÝÑí Åáì ÈíÊ áÍã æÃäÊ Úáì æÔß Ãä ÊÖÚí æáíÏß¿ ßíÝ¿! æßíÝ ÑÖíÊ Ãä ÊáÏí Ýí ÍÙíÑÉ Ûäã !!! ßíÝ áã ÊØÇáÈí ÈÃä ÊáÏí ÏÇÎá ÞÕÑ ÚÙíã ¿! ßíÝ íÇ Ããí ÇÍÊãáÊ ÇáåÑÈ Åáì ãÕÑ æÃä ÊÕíÑí ãäÈæÐÉ æãÑÝæÖÉ ãä ßËíÑíäº Ýáã íßä ãä ÇáÓåá Ãä íÞÈáßã Ãí ÔÎÕ æåæ íÚáã Ãäßã ãØÇÑÏæä ãä åíÑæÏÓ Çáãáß ÇáÔÑíÑ ÓÇÝß ÏãÇÁ ÇáÃØÝÇá ÇáÃÈÑíÇÁ¿!!
æßíÝ ÙáíÊ ÕÇãÊÉ Øæá ÍíÇÊß ÍÊì æÃäÊ æÇÞÝÉ ãÊÃáãÉ ÊÍÊ ÇáÕáíÈ ¿! íÇ Ããí ÃÑì Ãäß ÞÈáÊ ãä ÇáÈÏÇíÉ Ãä ÊÕíÑí Ãã Çááå áÇ áÊÃÎÐí ßÑÇãÉ áäÝÓß æÅäãÇ áÊÍÞÞí ãÔíÆÉ æÞÕÏ Çááå. æåÐÇ ÃÚÙã ãÇ íãßä Ãä íÚíÔ áÃÌáå ÇáäÇÓ ÝáíÊäí ÃÊÔÈå Èß íÇ ãä ÊÔÈåÊ ÈÇÈäß íÓæÚ ÇáÍÈíÈ æÃÍíÇ áÃÚãá áÇ ÅÑÇÏÊí Èá ÅÑÇÏÉ ÇáÑÈ æÍÏå.

ÅÈÍË Ýì ÇáãæÇÖíÚ ÇáãäÔæÑÉ

01

æáÇÏÉ ãÑíã ÇáÚÐÑÇÁ ¡ ÏÎæáåÇ Çáåíßá ¡ ÎØÈÊåÇ:
æõáÏÊ åÐå ÇáÚÐÑÇÁ ÈãÏíäÉ ÇáäÇÕÑÉ ÍíË ßÇä æÇáÏÇåÇ íÞíãÇä¡ æßÇä æÇáÏåÇ ãÊæÌÚ ÇáÞáÈ áÃäå ÚÇÞÑ. æßÇäÊ ÍäÉ ÃãåÇ ÍÒíäÉ ÌÏðÇ ÝäÐÑÊ ááå äÐÑðÇ æÕáøóÊ Åáíå ÈÍÑÇÑÉ æÇäÓÍÇÞ ÞáÈ ÞÇÆáÉ: "ÅÐÇ ÃÚØíÊäí ËãÑÉ ÝÅäí ÃÞÏãåÇ äÐÑÇð áåíßáß ÇáãÞÏÓ".


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

02

ÇáÈÔÇÑÉ ÈãíáÇÏ ÇáãÎáÕ ¡ ãíáÇÏ ÇáãÎáÕ:
ÙåÑ áåÇ ãáÇß ÇáÑÈ ÌÈÑÇÆíá ÞÇÆáÇð áåÇ: "ÓáÇã áßö ÃíÊåÇ ÇáãäÚã ÚáíåÇ¡ ÇáÑÈ ãÚßö¡ ãÈÇÑßÉ ÃäÊ Ýì ÇáäÓÇÁ" ÝáãÇ ÑÃÊå ÇÖØÑÈÊ ãä ßáÇãå ¡ æÝßÑÊ : ãÇ ÚÓì Ãä Êßæä åÐå ÇáÊÍíÉ ÝÞÇá áåÇ ÇáãáÇß : áÇ ÊÎÇÝí íÇ ãÑíã ¡ áÃäß ÞÏ æÌÏÊ äÚãÉ ÚäÏ Çááå ¡æåÇ ÃäÊ ÓÊÍÈáíä æÊáÏíä ÇÈäÇ æÊÓãíäå íÓæÚ ºåÐÇ íßæä ÚÙíãÇ ¡ æÇÈä ÇáÚáí íÏÚì ¡ æíÚØíå ÇáÑÈ ÇáÅáå ßÑÓí ÏÇæÏ ÃÈíå æíãáß Úáì ÈíÊ íÚÞæÈ Åáì ÇáÃÈÏ ¡ æáÇ íßæä áãáßå äåÇíÉ ¡ÝÞÇáÊ ãÑíã ááãáÇß : ßíÝ íßæä åÐÇ æÃäÇ áÓÊ ÃÚÑÝ ÑÌáÇ ºÝÃÌÇÈ ÇáãáÇß æÞÇá áåÇ :


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

03

ÇáÚÐÑÇÁ Ýì Çáåíßá¡ÎÊÇä ÇáØÝá íÓæÚ :
" æáãÇ ÊãÊ ËãÇäíÉ ÃíÇã áíÎÊäæÇ ÇáÕÈí Óãí íÓæÚ ¡ ßãÇ ÊÓãì ãä ÇáãáÇß ÞÈá Ãä ÍÈá Èå Ýí ÇáÈØä æáãÇ ÊãÊ ÃíÇã ÊØåíÑåÇ ¡ ÍÓÈ ÔÑíÚÉ ãæÓì ¡ ÕÚÏæÇ Èå Åáì ÃæÑÔáíã áíÞÏãæå ááÑÈ ßãÇ åæ ãßÊæÈ Ýí äÇãæÓ ÇáÑÈ : Ãä ßá ÐßÑ ÝÇÊÍ ÑÍã íÏÚì ÞÏæÓÇ ááÑÈ æáßí íÞÏãæÇ ÐÈíÍÉ ßãÇ Þíá Ýí äÇãæÓ ÇáÑÈ : ÒæÌ íãÇã Ãæ ÝÑÎí ÍãÇã æßÇä ÑÌá Ýí ÃæÑÔáíã ÇÓãå ÓãÚÇä ¡


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

04

ÒíÇÑÉ ÇáÚÇÆáÉ ÇáãÞÏÓÉ ãÕÑ¡ åÑæÈ ÇáÚÇÆáÉ ÇáãÞÏÓÉ Åáì ãÕÑ :
Ãä ãáÇß ÇáÑÈ ÙåÑ áíæÓÝ Ýí Íáã ÞÇÆáÇ : " Þã æÎÐ ÇáÕÈí æÃãå æÇåÑÈ Åáì ãÕÑ æßä åäÇß ÍÊì ÃÞæá áß¡ áÇä åíÑæÏÓ ãÒãÚ Ãä íØáÈ ÇáÕÈí áíåáßå" ÝÃÊí ÇáÓíÏ ÇáãÓíÍ áå ÇáãÌÏ ãÚ íæÓÝ ææÇáÏÊå ÇáÚÐÑÇÁ æÓÇáæãí æßÇä ãÑæÑåã ÃæáÇ ÈÖíÚÉ ÊÓãí ÈÓØÉ æåäÇß ÔÑÈæÇ ãä Úíä ãÇÁ ÝÕÇÑ ãÇÄåÇ ÔÇÝíÇ áßá ãÑÖ æãä åäÇß ÐåÈæÇ Åáì ãäíÉ ÓãäæÏ æÚÈÑæÇ ÇáäåÑ Åáì ÇáÌåÉ ÇáÛÑÈíÉ. æÞÏ ÍÏË Ýí Êáß ÇáÌåÉ Ãä æÖÚ ÇáÓíÏ ÇáãÓíÍ ÞÏãå Úáí ÍÌÑ ÝÙåÑ Ýíå ÃËÑ ÞÏãå ÝÓãí ÇáãßÇä ÇáÐí Ýíå ÇáÍÌÑ ÈÇáÞÈØí " ÈíÎÇ ÇíÓæÓ " Ãí


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

05

ÔÝÇÚÉ ÇáÚÐÑÇÁ ãÑíã Ýì ÚÑÓ ÞÇäÇ ÇáÌáíá:
"æÝí Çáíæã ÇáËÇáË ßÇä ÚÑÓ Ýí ÞÇäÇ ÇáÌáíá ¡ æßÇäÊ Ãã íÓæÚ åäÇß ºæÏÚí ÃíÖÇ íÓæÚ æÊáÇãíÐå Åáì ÇáÚÑÓ æáãÇ ÝÑÛÊ ÇáÎãÑ ¡ ÞÇáÊ Ãã íÓæÚ áå : áíÓ áåã ÎãÑ ¡ÞÇá áåÇ íÓæÚ : ãÇ áí æáß íÇ ÇãÑÃÉ ¿ áã ÊÃÊ ÓÇÚÊí ÈÚÏ


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

06

ÚäÏ ÇáÕáíÈ :
ßÇäÊ æÇÞÝÉ ÚäÏ ÇáÕáíÈ ãÚ ÇáãÑíãÇÊ ÇáÂÎÑíÇÊ æÇáÞÏíÓ íæÍäÇ ÇáÍÈíÈ "æßÇäÊ æÇÞÝÇÊ ÚäÏ ÕáíÈ íÓæÚ ¡ Ããå ¡ æÃÎÊ Ããå ¡ ãÑíã ÒæÌÉ ßáæÈÇ ¡ æãÑíã ÇáãÌÏáíÉ" ßÇäÊ æÇÞÝÉ ÊÓãÚ ßáãÇÊ ÇáÓóÈøó æÇáÅåÇäÉ æÇáÊÚííÑ ÊÌÇå ÅÈäåÇ æÍÈíÈåÇ æãÎáÕåÇ æÅáååÇ íÓæÚ ÇáãÓíÍ ... ãä ÇáíåæÏ æÑÄÓÇÆåã ÊÇÑå "ÎáÕ ÂÎÑíä æÃãÇ äÝÓå ÝãÇ íÞÏÑ Ãä íÎáÕåÇ¡ Åä ßÇä åæ ãáß ÅÓÑÇÆíá ÝáíäÒá ÇáÂä Úä ÇáÕáíÈ ÝäÄãä" ¡ æãä ÇáÌäæÏ ÊÇÑå ÂÎÑì æßíÝ ÅÞÊÓãæÇ ËíÇÈå æÃáÞæÇ ÚáíåÇ ÞÑÚɺ ÍÊì ÇááÕíä ÇááÐíä ßÇäÇ íáÇÞíÇä ÇáÚÞÇÈ ÇáÓáíã Úáì ÃÎØÇÆåã ßÇäæÇ íõÚíÑÇäå¡ ((ßíÝ íÇ Ããí ÞÏ ÅÍÊãáÊí ßá åÐÇ¿¿¿)) 


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

07

Ýì ÇáÚáíÉ (ÈíÊ ãÇÑãÑÞÓ) ¡ Íáæá ÇáÑæÍ ÇáÞÏÓ:
"æáãÇ ÏÎáæÇ ÕÚÏæÇ Åáì ÇáÚáíÉ ÇáÊí ßÇäæÇ íÞíãæä ÝíåÇ : ÈØÑÓ æíÚÞæÈ æíæÍäÇ æÃäÏÑÇæÓ æÝíáÈÓ æÊæãÇ æÈÑËæáãÇæÓ æãÊì æíÚÞæÈ Èä ÍáÝì æÓãÚÇä ÇáÛíæÑ æíåæÐÇ ÃÎæ íÚÞæÈ åÄáÇÁ ßáåã ßÇäæÇ íæÇÙÈæä ÈäÝÓ æÇÍÏÉ Úáì ÇáÕáÇÉ æÇáØáÈÉ ¡ ãÚ ÇáäÓÇÁ ¡ æãÑíã Ãã íÓæÚ ¡ æãÚ ÅÎæÊå "¡


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

08

ãÚ ãÊÇÓ ÇáÑÓæá¡ ÇáÚÐÑÇÁ ÍáÉ ÇáÍÏíÏ¡ ÔÝÇÚÉ ÇáÚÐÑÇÁ¡ ÎáÇÕ ãÊíÇÓ ÇáÑÓæá æÍá ÇáÍÏíÏ :
ÈÚÏ Íáæá ÇáÑæÍ ÇáÞÏÓ Úáì ÇáÊáÇãíÐ ÇáÃØåÇÑ ÊÝÑÞæÇ Åáì ÌãíÚ ÃÞØÇÑ ÇáÃÑÖ íßÑÒæä ÈÈÔÇÑÉ ÇáãáßæÊ¡ æÞÏ ÐåÈ ãÊíÇÓ ÇáÑÓæá Åáì ãÏíäÉ ÊÏÚì ÈÑØÓ ÈÌæÇÑ ÛáÇØíÉ¡ æßÇä ÃåáåÇ íÚÈÏæä ÇáÃÕäÇ㺠ÝÅÈÊÏà íÈÔÑ ÈÇáãÓíÍ Ýì åÐå ÇáãÏíäÉ æíÕäÚ ÇáÚÌÇÆÈ ÝÂãä ßËíÑæä ããÇ ÓãÚæå æÑÂæå¡ æÕÇÑæÇ íßÓÑæä ÇáÃÕäÇ㺠æáßä ÚÏæ ÇáÎíÑ ÇÐì íÞÇæã ÓÈá Çááå ÇáãÓÊÞíãÉ ÏÇÆãÇð ÃåÇÌ ÓÎØ ÇáæËäííä Úáì ãÊíÇÓ æÓÚæÇ áÏì ÇáæÇáí ÞÇÆáíä (ãÔÊßííä) :


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

09

äíÇÍÉ ÇáÚÐÑÇÁ¡ ÅÕÚÇÏ ÌÓÏåÇ Åáì ÇáÓãÇÁ :
áãÇ ÔÇÁ Çááå Ãä íäÞá æÇáÏÊå ÇáÝÇÆÞÉ ÇáØåÇÑÉ ãä åÐÇ ÇáÚÇáã ÇáÒÇÆá Åáì ÇáÍíÇÉ ÇáÃÈÏíÉ áÊãß ãÚå ÏÇÆãÇð¡ ÃãÑ ÈÃä íÌÊãÚ ÇáÑÓá ãä ßá ÇáÚÇáã ÍíË ßÇäæÇ ãÊÝÑÞíä íßÑÒæä ÈÇáÅäÌíá¡ æÃä íÐåÈæÇ Åáì ÈíÊ áÍã Ýì ãäÒá ÇáÚÐÑÇÁ ãÑí㺠ÍíäÆÐ ÈÅÑÇÏÉ ÅáåíÉ ÝÇÆÞÉ ÅÎÊØÝÊåã ÓÍÈ ææÌÏæÇ ÃäÝÓåã ÌãíÚÇð Ýì áÍÙÉ æÇÍÏÉ ÃãÇã ÇáÚÐÑÇÁ ÇáÊì áãÇ ÑÂÊåã ÝÑÍÊ ÌÏÇð æÞÇáÊ : Ãäå ÍÇä ÒãÇä ÅäÊÞÇáåÇ ãä ÇáÚÇáã æÈÚÏãÇ ÚÒÊåã ææÏÚÊåã ÍÖÑ áÏíåÇ ÅÈäåÇ æÅáååÇ íÓæÚ ÇãÓíÍ ÝÃÓáãÊ ÑæÍåÇ ÇáØÇåÑÉ Èíä íÏíå ÇáãÞÏÓÊíäº ÝÑÝÚæÇ ÌÓÏåÇ Èßá æÞÇÑ æåã íÑÊáæä ÊÓÇÈíÍ ÇáÊÌäíÒ æÈíäãÇ åã ÍÇãáíä ÌÓÏåÇ


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

10

ÙåæÑ ÇáÚÐÑÇÁ ãÑíã Ýì ßäíÓÊåÇ ÈÇáÒíÊæä  : Ýì 24 ÈÑãåÇÊ 1684 Ô ÇáãæÇÝÞ 2 ÇÈÑíá 1968 ã
íÚÊÈÑ ÙåæÑ ÇáÓíÏÉ ÇáÚÐÑÇÁ ÈßäíÓÊåÇ Ýì ãäØÞÉ ÇáÒíÊæä ÝÑíÏÇð æÛÑíÈÇð ãä äæÚå áÃäå ÊãíÒ Úä ÙåæÑÊåÇ ÇáÓÇÈÞÉ æÇááÇÍÞÉ Ýì ÚÏÉ æÌæå ãäåÇ :-


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

11

ÙåæÑ ÇáÓíÏÉ ÇáÚÐÑÇÁ ÈßäíÓÉ ÇáÔåíÏÉ ÏãíÇäÉ ÈÔÈÑÇ
Ýì ãÓÇÁ 16 ÈÑãåÇÊ 17.2 Ô ÇáãæÇÝÞ 25 ãÇÑÓ 1986 ã ÈÏÃÊ ÙåæÑÇÊ ÇáÓíÏÉ ÇáÚÐÑÇÁ ÈßäíÓÉ ÇáÔåíÏÉ  ÏãíÇäÉ ÈÈÇÏÈáæ ÈÔÈÑÇ ãÕÑ .


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

12

ÙåæÑ ÇáÚÐÑÇÁ Ýì ÔäÊäÇ ÇáÍÌÑ ÓäÉ 1997ã:
Ýì 6 ÃÛÓØÓ 1997 ã ÑÃì ÈÚÖ ÇáäÇÓ äæÑÇð ÝÇÆÞ ááØÈíÚÉ ÝåÑÚ ÇáÇÝ ãä ÇáäÇÓ Åáì ÞÑíÉ ÔäÊäÇ ÇáÍÌÑ ÇáÊÇÈÚÉ áÈÑßÉ ÇáÓÈÚ ãÍÇÝÙÉ ÇáãäæÝíÉ æÞÏ ÓÌáÊå ãÌáÉ ÇáíÞÙÉ ÇáÞÈØíÉ Ýì ÚÏÏåÇ ÇáÕÇÏÑ Ýì íäÇíÑ/ ÝÈÑÇíÑ 1999 ã Ýì ÊÍÞíÞ ÕÍÝì ßÊÈå ÇáÃÓÊÇÐ ãÓÚÏ ÕÇÏÞ ÇáÕÍÝì Ýì ÌÑíÏÉ æØäì ßÊÈ Ýíå : äÓÌá åäÇ ÇäÈÇÁ ÇáÙæÇåÑ ÇáÑæÍíÉ ÇáÊì ÌÑÊ Ýì ßäíÓÉ ÇáÓíÏÉ ÇáÚÐÑÇÁ ÈÞÑíÉ ÔäÊäÇ ÇáÍÌÑ ÈãÑßÒ ÈÑßÉ ÇáÓÈÚ ÈÇáãäæÝíÉ ÈÓÈÈ ãÇ ÃßÊäÝåÇ ãä ÅÛÝÇá æÊÚÊíã áÃÓÈÇÈ ãÎÊáÝÉ ÎÇÑÌÉ Úáì ÅÑÇÏÉ ÇáßäíÓÉ ÈÇáÑÛã ããÇ ÕÏÑ ÚäåÇ ãä ÈíÇäÇÊ ÑÓãíÉ ãä ÌåÇÊ ÏíäíÉ ãÓÆæáÉ .


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

13

ÙåæÑ ÇáÚÐÑÇÁ Ýì ÃÓíæØ ÓäÉ 2000ã
 ÊÊãíÒ ÃÓíæØ ÈÃãÇßä ÃËÑíÉ ÏíäíÉ åÇãÉ Ýì ÇáÊÇÑíÎ ÇáãÓíÍì, æÊÑÌÚ ÃåãíÉ åÐå ÇáãÏíäÉ Åáì ÒíÇÑÉ ÇáÞÏíÓÉ ÇáÚÐÑÇÁ ãÑíã åì æÃÈäåÇ Åáì åÐå ÇáãÏíäÉ , Ýáã íßä ÅÐÇ ÌÏíÏÇð ÚáíåÇ ÒíÇÑÉ åÐå ÇáãÏíäÉ æÔÚÈåÇ ÇáÞÈØì ÇáÐíä ÇáãÄãäíä ÈÃä ÇÈäåÇ åæ ÇáäæÑ ÇáÍÞíÞì ÇáÂÊì Åáì ÇáÚÇáã æÃäåÇ Ãã ÇáäæÑ K æßÇäÊ ÈÏÇíÉ ÙåæÑåÇ åæ íæã 17 ÃÛÓØÓ 2000 ¡ ÚäÏãÇ ÔÇåÏÊåÇ ÓíÏÉ ãÓáãÉ ßÇäÊ ÊÓíÑ ¡ ÝÑÃÊ ÇáÚÐÑÇÁ ÊÞÝ ÝæÞ ÓØÍ ÇáßäíÓÉ.. ÊÊãÔí Èíä ÇáãäÇÑÊíä.. ÊÕæÑÊ ÃäåÇ ÓíÏÉ ÚÇÏíÉ ÊÍÇæá ÇáÇäÊÍÇÑ.. Ãæ ÎáÚ ÇáÕáíÈ ÇáãËÈÊ ÝæÞ ÇáãäÇÑÉ.. ÝÃÓÑÚÊ áÅÈáÇÛ ÇáãÓÆæáíä ÝæÑÇ.. æßÇäÊ ÇáÈÏÇíÉ áÃÝÑÇÍ ÃÓíæØ Ëã ãÕÑ ßáåÇ ÈåÐÇ ÇáÙåæÑ ÇáÚÌíÈ ÇáÐí áã íÍÏË Ýí Ãí ÈáÏ Ýí ÇáÚÇáã ÈåÐÇ ÇáÔßá æÇáÇÓÊãÑÇÑ


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

14

ÙåæÑ ÇáÚÐÑÇÁ ááÈÇÈÇ ÅÈÑÂã ÇÈä ÒÑÚå(975 ã-979 ã) 
ØáÈ ÇáÎáíÝÉ ÇáÔíÚì ÇáãÚÒ áÏíä Çááå ÇáÝÇØãì ÈæÔÇíÉ ÇáæÒíÑ ÇáíåæÏì íÚÞæÈ ÃÈä ßáÓ äÞá ÌÈá ÇáãÞØã ãä ãßÇäå áíÈÑåä Úáì ÕÏÞ Þæá ÇáÓíÏ ÇáãÓíÍ Ýì ÇáÃäÌíá: "áæ ßÇä áßã ÅíãÇä ãËá ÍÈÉ ÎÑÏá áßäÊã ÊÞæáæä áåÐÇ ÇáÌÈá ÃäÊÞá ãä åäÇß ÝíäÊÞá" ( ãÊì 17: 20) 


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

15

ÙåæÑ ÇáÚÐÑÇÁ ááÞÏíÓ íÍäÓ ßÇãÇ
æÍÏË Ãäå áãÇ ßÇä Ýì áíáÉ ÇáÃÍÏ ÇáãÞÏÓÉ ÞÇÆãÇð íÕáì ÏÎáÊ Åáíå Ãã Çááå ÇáÞÏíÓÉ ÇáÚÐÑÇÁ Ýì ãÌÏ ÚÙíã áÇ íäØÞ Èå æÈÕÍÈÊåÇ ÌãÇÚÉ ãä ÇáãáÇÆßÉ ÝÓÞØ ÇáÞÏíÓ Úáì æÌåå ãä ÇáÎæÝ ÝÃÞÇãÊå Ãã ÇáäæÑ æÞÇáÊ áå :


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

16

ÙåæÑ ÇáÚÐÑÇÁ ááÈÇÈÇ ËÇÄÝíáÓ ÇáÈÇÈÇ ÇáËÇáË æÇáÚÔÑæä Úáì ßÑÓí ãÇÑãÑÞÓ ÇáÑÓæá :(385 ã -412 ã)
ÃÑÇÏ ÇáÈÇÈÇ ËÇÄÝíáÓ ÊßÑíÓ ßäíÓÉ ÇáÚÐÑÇÁ ãÑíã ÈÌÈá ÞÓÞÇã ( ÇáÏíÑ ÇáãÍÑÞ) ÙåÑÊ áå ÇáÞÏíÓÉ ÇáÚÐÑÇÁ ãÑíã Ýì Ôßá äæÑÇäì æÇÚáãÊå Ãä Ðáß ÇáãßÇä ÊÞÏÓ ÝÚáÇð ÇËäÇÁ ÑÍáÉ ÇáÚÇÆáÉ ÇáãÞÏÓÉ Ýì åÑæÈåÇ Åáì ãÕÑ ãä ÈØÔ åíÑæÏÓ Çáãáß - æÇáÃãÑ ÇáåÇã áåÐÇ ÇáÙåæÑ ÇáÝÑíÏ ãä äæÚå ÃäåÇ ÃÚáãÊå ÎØ ÓíÑ ÑÍáå ÇáåÑæÈ Åáì ãÕÑ ÝßÊÈ ÚäåÇ ÇáãíãÑ ( ÑÓÇáÉ ãÎØæØÉ ) æåÐÇ ÇáãíãÑ íÞÑà Ýì Çáíæã ÇáÓÇÏÓ ãä ÔåÑ åÇÊæÑ ÇáãÈÇÑß æåæ ÚíÏ  Íáæá Ãæ ãßæË Ãæ ÙåæÑ ÇáÚÐÑÇÁ ãÑíã ÈÌÈá ÞÓÞÇã"


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

17

ÙåæÑ ÇáÓíÏÉ ÇáÚÐÑÇÁ ÈÞÑíÉ ÝÇÊíãÇ ÈÇáÈÑÊÛÇá 13 ãÇíæ 1917ã
 ÝÇÊíãÇ ÞÑíÉ ÕÛíÑÉ ÞÑíÈÉ ãä ãÏíäÉ áÔÈæäÉ ÈÇáÈÑÊÛÇá.


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

18

ÙåæÑ ÇáÓíÏÉ ÇáÚÐÑÇÁ ÈãÏíäÉ áæÑÏ ÈÝÑäÓÇ 11 ÝÈÑÇíÑ 1858
ãÏíäÉ áæÑÏ ÊÞÚ ÌäæÈ ÝÑäÓÇ åÐå ÇáÊí ÙåÑÊ ÝíåÇ ÇáÚÐÑÇÁ áÈÑäÇÏíÊ ÓæÈíÑæ 18 ãÑÉ ÚÇã 1858ã.


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

19

ÙåæÑ ÇáÚÐÑÇÁ Ýí ÃßíÊÇ ÈÇáíÇÈÇä (Akita) ÊãËÇá ÇáÚÐÑÇÁ ÇáÎÔÈí íäÒÝ ÏãÇð æíÚÑÞ æíÈßí [ÇáÚÐÑÇÁ ÊÚáä Ãä äÇÑÇ ÓÊÓÞØ ãä ÇáÓãÇÁ]
Ýí ÓäÉ ١٩٦٩ ã æÈíäãÇ ßÇäÊ ÇáÑÇåÈÉ (Agnes ) ÇáÃÎÊ ÓÇÓÇ ÌÇæÇ ÊÕáí ÇáÊÓÈÍÉ Ýí (Sasagawa) ÇáßäíÓÉ ÇáÕÛíÑÉ Ýí ÃßíÊÇ ÈÇáíÇÈÇä ÙåÑ áåÇ ßÇÆä ãáÇÆßí æØáÈ ãäå Ãä ÊÕáí ãä ÃÌá ÇáÎØÇÉ æÚáãåÇ ÇáÕáÇÉ ÇáÊÇáíÉ:


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

20

ÙåæÑ ÇáÚÐÑÇÁ Ýí ÈáÌíßÇ{ ÇáÚÐÑÇÁ ÐÇÊ ÇáÞáÈ ÇáÐåÈí æÚÐÇÑÁ ÇáÝÞÑÇÁ }
ÈÚÏ ÎãÓÉ ÚÔÑ ÓäÉ ãä ÙåæÑåÇ Ýí ÝÇÊíãÇ ÙåÑÊ ÇáÚÐÑÇÁ áãÌãæÚÉ ãä ÇáÃØÝÇá Ýí ÈáÌíßÇ ¡ ÝíãÇ Èíä ٢٩ äæÝãÈÑ ١٩٣٢ ã æ ٣ íæáíæ١٩٣٣ ã ¡ Ýí ßá ãä æÈÇäæå (Beauraing) ãÏíäÊí ÈæÑäÌ ÝÞÏ Ù åÑÊ áÎãÓÉ ÃØÝÇá Ýí º (Banneaux) æÌáÈÑÊ ( Fernande ) ÈæÑäÌ ¡ åã º ÝÑäÇäÏ ÇËäÇä æËáÇËæä ãÑÉ ¡ Ýí ÇáÝÊÑÉ ãä (Gilberte) ١٩ äæÝãÈÑ ١٩٣٢ ã Åáì ٣ íäÇíÑ ١٩٣٣ ã ¡ æÃÚáäÊ ÃäåÇ ÇáÚÐÑÇÁ ÇáØÇåÑÉ ¡ æßÑÑÊ äÝÓ ÇáÑÓÇÆá ÇáÊí ÓÈÞ Ãä ÃÚáäÊåÇ Ýí ÝÇÊíãÇ ÓäÉ ١٩١٧ ã ¡ æÑßÒÊ Úáì ÇáÕáÇÉ æÊÞÏíã ÇáÞÑÇÈíä æØáÈ ÔÝÇÚÊåÇ ¡ ÇáÊæÓáíÉ ¡ ææÚÏÊ ÈÑÌæÚ (chapel) ÇáÎØÇÉ ¡ æØáÈÊ ÈäÇÁ ßäíÓÉ ÕÛíÑÉ ááÒæÇÑ ÇáÐíä ÓíÝÏæä Åáì ÇáãßÇä ááÊÈÑß ãä ÃãÇßä ÇáÙåæÑ Ýí ÈæÑäÌ . æÝì ٣ íäÇíÑ ١٩٣٣ ã ÔÇåÏ ÇáÃØÝÇá ÞáÈ ÐåÈí Ýí ÕÏÑ ÇáÚÐÑÇÁ ¡ æÞÇáÊ áÃäÏÑæÇ " ÃäÇ æÇáÏÉ ÇáÅáå ¡ ãáßÉ ÇáÓã ÇÁ ¡ ÕáæÇ ÏÇÆãÇð " .


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

21

ÙåæÑ ÇáÚÐÑÇÁ Ýí ÌÑÇÈäÏíá ÈÃÓÈÇäíÇ[ÊÍÐíÑ ááÚÇáã ٠٠ æÚÞÇÈ ÂÊ ٠٠ æãÚÌÒÉ ÚÙíãÉ ÓÊÍÏË]
ÙåÑÊ ÇáÓíÏÉ ÇáÚÐÑ ÇÁ ÇáÞÏíÓÉ ãÑíã íÓÈÞåÇ ÑÆíÓ ÇáãáÇÆßÉ ãíÎÇÆíá Ýí ÞÑíÉ ÌÈáíÉ ÕÛíÑÉ Ýí ÔãÇá ÃÓÈÇäíÇ ÊÏÚì ÌÑÇÈäÏíá ¡æÃÓãåÇ ÇáßÇãá " ÓÇä ÓÈÇÓÊíÇä ÌÑÇÈäÏíá¡ (San Sebastian de Garabandal) ãÑÇÊ ßËíÑÉ Ýí ÇáÝÊÑÉ ãä ١٨ íæäíæ ١٩٦١ ã Åáì ١٣ äæÝãÈÑ ١٩٦٥ ã ¡ æÐáß áÃÑÈÚ ÝÊíÇÊ ÕÛíÑÇÊ åä º ßæäÔíÊÇ ÌæäÒÇáíÒ١٢ ÓäÉ ¡ ¡ (Conchita Gonzalez)(Mari Loli Mazon) æãÇÑì áæáì ãÇÒæäìJacinta ) ١٢ ÓäÉ ¡ æÎÇÓäÊÇ ÌæäÒÇáíÒ ¡١٢ ÓäÉ ¡ æãÇÑí ßÑæÒ ¡ (Gonzalez ¡(Mari Cruz Gonzalez) ÌæäÒÇáíÒ 11 ÓäÉ ¡ æÈÑÛã ÊÔÇÈå ÇáÃÓãÇÁ áÇ ÊæÌÏ ÃíÉ ÕáÉ ÞÑÇÈÉ Èíäåä . æßÇäÊ ÇáÈÏÇíÉ ßÇáÂÊí Ýí ãÓÇÁ ١٨ íæäíæ ١٩٦١ ã ÐåÈÊ ÇáÝÊíÇÊ áíáÚÈä Ýí ÃÍÏ ÇáÊáÇá ÇáÌãíáÉ ÈÖæÇÍí ÇáÞÑíÉ ¡ æÝÌÃ É ÓãÚä ÕæÊÇð ÚÇáíÇð ãËá ÇáÑÚÏ Ëã ÙåÑ áåä ÑÆíÓ ÇáãáÇÆßÉ ãíÎÇÆíá Ýí ÕæÑÉ ÓãÇÆíÉ ÑÇÆÚÉ æÃÎÊÝí ÈÓÑÚÉ Ïæä Ãä íÞæá áåä ÔíÁ . ÝÇÖØÑÈÊ ÇáÝÊíÇÊ áãÔÇåÏÊå æÕÇÑÊ æÌæååä ÈÇåÊÉ Ëã ÃÓÑÚä Åáì ßäíÓÉ ÇáÞÑíÉ æãä Ëã ÚÑÝ ÇáäÇÓ Ýí ÌÑÇÈäÏíá ÈÞÕÉ ÙåæÑ ÇáãáÇß ãíÎÇÆíá ááÝÊíÇÊ . æÊßÑÑ ÙåæÑå áåä ¡ Ýí äÝÓ ÇáãßÇä ¡ ËãÇäí ãÑÇÊ ÎáÇá ÇáÃËäì ÚÔÑ íæãÇ ÇáÊÇáíÉ æÝì Ãæá íæáíæ ١٩٦١ ÃÚáä áåä Ãäåä ÓíÑæä ÇáÚÐÑÇÁ ÇáÞÏíÓÉ ãÑíã ÇÈÊÏÇÁ ãä ٢ íæáíæ . æßÇä ÞÏ ÓÈÞ Ðáß ËáÇË ÏÚæÇÊ ÏÇÎáíÉ ááÝÊíÇÊ ÇáÃÑÈÚ æßÇäÊ ßá ÏÚæÉ ÃÞæì ãä ÓÇÈÞÊåÇ æÚäÏ ÇáÏÚæÉ ÇáËÇáËÉ ÐåÈä Åáì ÇáãßÇä æÓÌÏä Úáì ÑßÈåä ÇäÊÔÑÊ ÇáÃÎÈÇÑ ÈÓÑÚÉ Ýí ÇáÞÑíÉ æßÇä íæã ٢


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

22

ÇáÚÐÑÇÁ ãÑíã Ýì ÕáæÇÊ ÇáÃÌÈíÉ¡ æÇáÞÏÇÓ ÇáÅáåí
ÇáÓíÏÉ ÇáÚÐÑÇÁ Ýí ÕáæÇÊ ÓæÇÚí ÇáÃÌÈíÉ
Ýí ßá ÓÇÚÉ ãä ÕáæÇÊ ÇáÃÌÈíÉ ÊÞÇá  ÞØÚÊÇä ááÓíÏÉ ÇáÚÐÑÇÁ.


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

23

ÃáÞÇÈ æÑãæÒ æÃÚíÇÏ ÇáÓíÏÉ ÇáÚÐÑÇÁ
Ã- ÃáÞÇÈ ãä ÍíË ÚÙãÊåÇ æÕáÊåÇ ÈÇááå:


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

24

ÇáãæÇÖÚ ÇáÊí ÐßÑÊ ÝíåÇ ÇáÓíÏÉ ÇáÚÐÑÇÁ ãÑíã Ýí ÇáßÊÇÈ ÇáãÞÏÓ
Ýí ÇáÚåÏ ÇáÞÏíã
ÐßÑ ÚäåÇ äÈæÇÊ ßËíÑÉ äÐßÑ ãäåÇ:
ÇáÚáíÞÉ                       (ÎÑ 3)


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

25

ÝÖÇÆá ÇáÚÐÑÇÁ æÅíãÇäåÇ
áÇ ÊæÌÏ ÅãÑÃÉ ÊäÈà ÚäåÇ ÇáÃäÈíÇÁ æÃåÊã ÈåÇ ÇáßÊÇÈ ãËá ãÑíã ... ÑãæÒ ÚÏíÏÉ ÚäåÇ Ýì ÇáÚåÏ ÇáÞÏíã æßÐáß ÓíÑÊåÇ
æÊÓÈÍÊåÇ æÇáãÚÌÒÇÊ Ýì ÇáÚåÏ ÇáÌÏíÏ¡æ ãÇ ÇßËÑ ÇáÊãÌíÏÇÊ æÇáÊÃãáÇÊ ÇáÊì æÑÏÊ Úä ÇáÚÐÑÇÁ Ýì ßÊÈ ÇáÃÈÇÁ ÇáÊì ÊáÞÈåÇ ÈåÇ ÇáßäíÓÉ ãÓÊæÍÇÉ ãä ÑæÍ ÇáßÊÇÈ.


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

26

ãÝÇåíã ÎÇØÆÉ Úä ÇáÚÐÑÇÁ ãÑíã:
1. ÒæÇÌ ÇáÚÐÑÇÁ ÈÚÏ ãíáÇÏ ÇáãÓíÍ (ÏæÇã ÈÊæáíÉ ÇáÚÐÑÇÁ):
* íÄãä ÇáÈÑæÊÓÊÇäÊ Ãä ÇáÚÐÑÇÁ ãÑíã ÚÇÔÊ Ýì ÍÇáÉ ÇáÒæÇÌ ãÚ ÑÌáåÇ ÈÚÏ æáÇÏÉ ÇáãÓíÍ æÃä ÇáÚÐÑÇÁ ãÑíã ßÇä áåÇ ÃæáÇÏ ãÚÊãÏíä Ýì Ðáß Úáì äÛÖ ÇáÂíÇÊ: *"ÝÃÎÐ íæÓÝ ÇãÑÃÊå æáã íÚÑÝåÇ ÍÊì æáÏÊ ÃÈäåÇ ÇáÈßÑ" (ãÊ24:1)  *"ãÇáì æáß íÇ ÃãÑÃÉ.... íÇ ÃãÑÃÉ åæÐÇ ÃÈäß " * ÐßÑ ÇáßÊÇÈ ÇáãÞÏÓ ÃÓãÇÁ ÃÑÈÚÉ ÃÎæÉ ááÓíÏ ÇáãÓíÍ Ýì (ãÊ 13: 55-56) æ(ãÑ 6: 1-5)


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

27

ãíãÑ ÇáÓíÏÉ ÇáÚÐÑÇÁ ááÞÏíÓ ãÇÑÇÝÑÇã ÇáÓÑíÇäì Ãæá ÈÔäÓ
ÃÑíÏ ÇáÂä ÃíåÇ ÇáÇÎæÉ ÇáÇÍÈÇÁ Ãä ÃÚáãßã ÈåÐÇ ÇáÓÑ ÇáÚÙíã ÇáÐì åæ ãíáÇÏ ÇáÓíÏÉ ÇáÚÐÑÇÁ . æÃÓÃáßã ÃäÇ ÇáÎÇØìÁ ÇáãÓßíä ÈÃËÇãì ÇáßËíÑÉ Ãä ÊÝÊÍæÇ ãÓÇãÚ ÃÐÇäßã æÊÕÛæÇ ÈÞáÈßã áãÇ ÃÊáæ Úáíßã Çáíæã .


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

28

ãíãÑ ÅÕÚÇÏ ÌÓÏ ÇáÚÐÑÇÁ ãÑíã ááÞÏíÓ ßíÑáÓ ÇáÓßäÏÑí 16 ãÓÑì
ÃíåÇ ÇáÃÎæÉ ÇáÃÍÈÇÁ ÃÚíÑæäí ÃÐÇäÇð ÕÇÛíÉ æÞáæÈÇð æÇÚíÉ ßí ÃÞÕ Úáíßã ÃäÇ ÇáÍÞíÑ ßíÑáÓ ÈØÑíÑß ÇáÇÓßäÏÑíÉ ãÇ æÌÏÊå ãßÊæÈÇð ÈÃíÏí ÓÇÏÊäÇ ÇáÂÈÇÁ ÇáÑÓá ÇáÃØåÇÑ ãÚÒÒÇð ÈÔåÇÏÉ ÇáÞÏíÓ íæÍäÇ ÇáÈÊæá ÍÈíÈ ÑÈäÇ íÓæÚ ÇáãÓíÍ ÈÎÕæÕ ÕÚæÏ ÌÓÏ ÇáÓíÏÉ ÇáÚÐÑÇÁ Ýì ãËá åÐÇ Çáíæã ÇáÐì åæ ÇáÓÇÏÓ ãä ÔåÑ ãÓÑì ææÌæÏå ÊÍÊ ÔÌÑÉ ÇáÍíÇÉ ÇáÊì ÈÓØÊ ÃÛÕÇäåÇ Úáíå ÈÃãÑ ÇáËÇáæË ÇáÃÞÏÓ ÇáÅáå ÇáæÇÍÏ ÇáÐì íäÈÛí áå ÇáÓÌæÏ æÇáÚÙãÉ Åáì ÏåÑ ÇáÏÇåÑíä æÊÝÕíá Ðáß :


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

29

ÔåæÏ ÚíÇä áÙåæÑÇáÚÐÑÇÁ ãÑíã ÈÇáÒíÊæä:
æíÞæá äíÇÝÉ ÇáÃäÈÇ ÃËäÇÓíæÓ (ÇáãÊäíÍ) ãØÑÇä Èäì ÓæíÝ æÇáÈåäÓÇ Úä ãÔÇåÏÊå áåÐÇ ÇáÙåæÑ: " ÑÃíÊåÇ ÃÚáì ãä ÇáÞÈÇÈ Èíä ÇáÞÈÉ ÇáæÓØì æÇáÞÈÉ ÇáÞÈáíÉ ٠٠ æÙåÑÊ ßÇãáÉ ÈÍÌã ÇáÅäÓÇä ÇáØÈíÚí ٠٠ ãäÙÑ ßÇãá ÚÙíã íÔÚ äæÑ ÇÒÑÞ ÎÝíÝ ÓãÇæí ãÔæÈ ÈÞáíá ãä ÇáÇÍãÑÇÑ ٠٠ ãËá ÇáÊãËÇá ÇáÝÓÝæÑí ٠٠ ãÔÚ ÌÏÇð ÌÏÇð ٠٠ æßÇäÊ ÇáÚÐÑÇÁ ÊÊÍÑß ٠٠ ÊáÊÝÊ ÛÑÈÇð æÊÍÑß íÏíåÇ ßÃäåÇ ÊÈÇÑß ÇáÌãæÚ ٠٠٠ æÃÍíÇäÇ ð ÊÍÑß ÑÃÓåÇ Ýí ÅíãÇÁÉ åÇÏÆÉ . æÍæáåÇ åÇáÉ ãä ÇáäæÑ ÊÌÚáåÇ Ýí ÕæÑÉ ÓãÇÆíÉ ٠٠٠ ßíÇä íÊáÃáà ٠٠٠ æÑÃíÊ åÐÇ ÇáäæÑ íÊãæÌ . Ëã ÊÙåÑ äÞØ ãÖíÆÉ ÍæáåÇ ßÃäåÇ ÇáäÌæã ÊÍíØ ÈåÇ ٠٠ æÇáäæÑ ãÇÆá Åáì ÇáÒÑ ÞÉ ٠٠ æÇáÒÑÞÉ ÊÒíÏ Ëã ÊÎÝ ٠٠ æÏÇÚÉ ÚÌíÈÉ ٠٠ åÏæÁ æÑæÍ ÓãÇæíÉ . ÇáãÔåÏ ÑÇÆÚ ÃßËÑ ããÇ ÊÚÈÑ Úäå ÇáÃáÝÇÙ ٠٠ æáã Êßä ÇáÚíäÇä æÇáÃäÝ æÇáÝã æÞÓãÇÊ ÇáæÌå ãÝÕáÉ ¡ Èá ÊÙåÑ Ýí Ôßá ÙáÇá ¡ æßÇäÊ ÇáíÏÇä æÇáÑÌáÇä ÊÊÍÑßÇä ٠٠ ÝßÇäÊ ÊÍÑß íÏíåÇ ٠٠ íÏÇåÇ ÊÞÊÑÈÇä æÊÈÊÚÏÇä æßÃäå Ç ÊÚØì ÇáÈÑßÉ ¡ ÃãÇ ÇáÞÏãÇä Ýáã ÃãíÒåãÇ ÊãÇãÇð ٠٠ æáßä ÇáÍÑßÉ ßÇäÊ ÊæÖÍåÇ . æßÇäÊ ÇáÚÐÑÇÁ ÊáÈÓ ÛØÇÁ Úáì ÇáÑÃÓ ãËá ÇáØÑÍÉ . Ëã ÇáÑÏÇÁ ßÇãáÇ æßáå Øæíá íÛØíåÇ ÍÊì ÇáÞÏãíä ٠٠ æáßäå áÇ íÛØì ÇáæÌå æáÇ íÛØì ÇáíÏíä . "


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

30

ÔåÇÏÉ ÇáÕÍÇÝÉ æÇáÊáÝÒíæä ææßÇáÇÊ ÇáÃäÈÇÁ ÇáãÕÑíÉ æÇáÚÑÈíÉ æÇáÚÇáãíÉ áÙåæÑ ÇáÚÐÑÇÁ ÈÇáÒíÊæä æäÔÑåÇ áÕæÑå æÃÎÈÇÑå :
ÊÇÈÚÊ ßá æÓÇÆá ÇáÅÚáÇã ÇáãÍáíÉ æÇáÚÑÈíÉ æ ÇáÚÇáãíÉ ãä ÕÍÇÝÉ æÊáíÝÒíæä ææßÇáÇÊ ÇáÃäÈÇÁ ÙåæÑÇÊ ÇáÚÐÑ ÇÁ æäÔÑÊ ÃÎÈÇÑåÇ æÕæÑåÇ æÊÝÇÕíáåÇ æÃßÏÊ ÕÍÉ ÇáÙåæÑÇÊ  æÍÞíÞÊåÇ æÑæÊ ÇáÚÏíÏ ãä ÞÕÕ ãÚÌÒÇÊ ÇáÔÝÇÁ ÇáßËíÑÉ ÇáÊí ÍÏËÊ æÇáÊí ÊÃßÏÊ ÈÇáÝÍæÕ æÇáÃÔÚÉ ÇáØÈíÉ æÇáÈÍË ÇáÅßáíäíßí æÔåÏ áåÇ ÇáÚÔÑÇÊ ãä ÇáÃØÈÇÁ ÇáãÓíÍííä æÇáãÓáãíä æÛíÑåã .æÝíãÇ íáí ãÞÊØÝÇÊ ããÇ äÔÑÊå ÇáÕÍÇÝÉ ÇáãÕÑíÉ æÇáÚÑÈíÉ :


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

31

ÇÚÊÑÇÝ ÇáßÇËæáíß æÇáÈÑæÊÓÊÇäÊ ÈÍÞíÞÉ ÇáÙåæÑ :
æÞÏ ÔåÏ áÙåæÑ ÇáÚÐÑÇÁ Ýí ÇáÒíÊæä æÃßÏ ÍÞíÞÊå ÇáßÇÑÏíäÇá ÃÓØÝÇäæÓ ÇáÃæá ÈØÑíÑß ÇáÃÞÈÇØ ÇáßÇËæáíß ÈãÕÑ ÍíË ÞÇã ÈÊÔßíá áÌäÉ áÈÍË ÇáÙåæÑ æÏÑÇÓÊå ¡ ÈäÇÁ Úáì  ÊßáíÝ ãä ÇáÈÇÈÇ ÈæáÓ ÇáÓÇÏÓ ÈÇáÝÇÊíßÇä ¡ æÝì ÔåÑ ãÇíæ ١٩٦٨ ã ÃÚáä " Ãäå ÙåæÑ ÍÞíÞí æáÇ íÎÇãÑå Ýíå Ãí Ôß ÝÞÏ ÃíÏå ÇáßËíÑæä ãä ÃÈäÇÆå ãä ÇáÃÞÈÇØ ÇáßÇËæáíß ããä íæËÞ Èåã æÑææÇ áå ÊÝÇÕíá ÑÄíÊåã ááÚÐÑÇÁ Ýí ÞÈÉ ÇáßäíÓÉ ¡ ßãÇ ÌÇÁÊ ÑÇåÈÉ ÃÓãåÇ (ÈæáÇ Ïì ãæÝÇáæ ) ãÚÑæÝÉ ÈÊÍÑíåÇ ááÏÞÉ æÑæÊ áå æÌÓãåÇ íÑÊÚÏ æíäÊÝÖ


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

ÓíÑÉ ÇáÞÏíÓ ÇáÚÙíã ÇáÇäÈÇ ÈáÇãæä ÇáÓÇÆÍ


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

ÏÎæá ÃÚÖÇÁ ãÓíÍì

Username

Password

Click here to register.

ÃÎì ÇáÍÈíÈ ÃäÊ ÛíÑ ãÔÊÑß Ýì ãÓíÍì ÏæÊ ßæã ¡áßì ÊÊãßä ãä ÇáäÔÑ Úáì ãæÞÚ ãÓíÍì ÅÖÛØ åäÇ ÅÔÊÑß ÇáÂä

ßíÝ ÊÓÇÚÏ Ýì ÎÏãÉ ãÓíÍì ÏæÊ ßæã¿

Users Online People Online:
Total of Users Online Total: 632

 
ÅÊÕá ÈãæÞÚ ãÓíÍì | ãä äÍä | ÓíÇÓÉ ãæÞÚ ãÓíÍì
Copyright © 2008 Masi7i.com. All rights reserved.
Site Designed By Egygo.net, Managed by M3webz.com forWeb Design Egypt